Форма № Н - 3.04
Луцький національний технічний університет Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки           

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ЛНТУ
______________________Талах В.І.
“______”_______________2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

  НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ,  ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

6.010104 „Професійна освіта”

факультет       Комп’ютерних наук та інформаційних технологій      

 

Луцьк – 2015

УДК 514.8
Робоча програма з дисципліни  Нарисна геометрія,  інженерна та комп’ютерна графіка для студентів,
які навчаються за напрямом підготовки  6.010104 „Професійна освіта”, спеціальністі Професійна освіта.
2015 р., – 25 с.

Розробник:                Головачук І.П., к.т.н., доцент    

Програма затверджена на засіданні кафедри інженерної та комп’ютерної графіки:

Протокол від «____________»  2015 р. № ______ 
Завідувач кафедри         ________________________         Головачук І.П. Програму схвалено науково-методичною радою машинобудівного факультету:

Протокол від «_______________»  2015р.  № ________ 
Голова науково-методичної ради факультету ______________ Пустюльга С.І.                                                                                                        

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –  8

Галузь знань 0701
Професійна освіта

Нормативна

Напрям підготовки  6.010104 „Професійна освіта”

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2015-й

2016-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання  “Дискретне геометричне моделювання складних крвих ліній та поверхонь”

Семестри

Загальна кількість годин - 120

1-й

 

1-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
Аудиторних – 2/2/0 (1 сем.).
самостійної роботи
студента – 4  (1   сем.) .

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр

30 год.

6 год.

Практичні

30 год.

6 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

60 год.

108 год.  

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю: 1 семестр – екзамен.

2.1. Мета дисципліни – розвиток просторової уяви у студентів, здібностей до аналізу і синтезу просторових
форм, вироблення навичок для виконання і читання технічних креслеників, знайомство з засобами механізації
та автоматизації  графічних  робіт.
2.2. Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  засвоєння теоретичних основ побудови зображень
, опанування  студентами  методів  побудови  зображень  просторових  форм  на  площині,  вміння 
користуватися  способами  розв’язку  на  площині  позиційних  та  метричних  задач,  пов’язаних  з
  просторовими  формами,  набуття  навичок  складання  раціональної  послідовності  розв’язання  задач
  геометричного  моделювання, рішення задач на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур,
вивчення методів побудови зображень простих предметів в прямокутних проекціях і аксонометрії; вироблення
вміння визначати геометричні форми простих деталей по їх зображеннях як з натури, так і за креслеником
складальної одиниці; вироблення навичок читання складальних креслеників, а також вміння виконувати їх у
відповідності зі стандартами ЄСКД; знайомство з засобами автоматизації виконання графічних робіт.
2.3.    Вимоги  до  вмінь  і  знань  студентів
В  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  знати: В  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  вміти:  

Модуль 1. 1 семестр. Змістовий модуль 1. Основи методу проеціювання.  Криві лінії та поверхні.

Аксонометричні  проекції. Тема 1. Основні правила оформлення креслеників. 
Тема 2. Методи проекціювання. Прямокутні проекції точки, прямої та площини.
Тема 3.  Позиційні та метричні властивості пар геометричних елементів.
Тема 4. Способи перетворення креслень.
Тема 5. Багатогранні та криві поверхні. Перетин поверхонь з прямою лінією та площиною.

Змістовий модуль 2. Перетин просторових тіл. Технічне креслення.
Тема 6. Аксонометричні проекції.
Тема 7. Типи зображень. Види, розрізи та перерізи.
Тема 8. Геометричні побудови. Лекальні криві.
Тема 9. Нанесення розмірів. Технологічні позначення.    

Модуль 2. 1 семестр. Змістовий модуль 3.

Побудова двовимірних зображень в CAD-системі КОМПАС.

Тема 1. Загальні відомості про графічний редактор КОМПАС.
Тема 2. Створення двовимірних зображень.           

Тема 3. Нанесення розмірів та технологічних позначень.

Змістовий модуль 4. Побудова 3D моделей в CAD-системі КОМПАС. Створення асоціативних видів, розрізів
і перерізів.
Тема 4. Способи формоутворення просторових тіл у графічному редакторі КОМПАС.
Тема 5. Створення асоціативних видів, розрізів та перерізів з 3D моделі.
Тема 6. Використання бібліотек для побудови типових елементів.

  1. Структура навчальної дисципліни
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лек.

практ.

лаб.

інд.

с.роб.

лек.

практ.

лаб.

інд.

с.роб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 семестр
1 модуль

Змістовий модуль 1. Основи методу проеціювання

Тема 1. Основні правила оформ-лення креслеників.

4

1

1

-

-

2

4

-

-

-

-

4

Тема 2. Методи проекціювання. Прямокутні проекції точки, прямої та площини.

6

1

1

-

-

4

6

1

1

-

-

4

Тема 3. Позиційні та метричні властивості пар геометричних елементів.

7

2

2

-

-

3

10

-

-

-

-

10

Тема 4. Способи перетворення креслень.

8

2

2

-

-

4

6

1

1

-

-

4

Тема 5.   Багатогра-нні та криві поверхні. Перетин поверхонь з прямою лінією та площиною.

7

2

2

-

-

3

5

-

-

-

-

5

Разом за змістовим модулем 1

32

8

8

-

-

16

31

2

2

-

-

27

Змістовий модуль 2. Технічне креслення.

Тема 6. Аксо-нометричні проекції.

5

1

1

-

-

3

7

-

-

-

-

7

Тема 7. Типи зображень. Види, розрізи та перерізи.

8

2

2

-

-

4

12

1

1

-

-

10

Тема 8. Геоме-тричні побудови. Лекальні криві.

7

2

2

-

-

3

6

-

-

-

-

6

Тема 9. Нанесе-ння розмірів. Технологічні позначення.

8

2

2

-

-

4

4

-

-

-

-

4

Модульна контрольна робота №1

2

 

2

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

28

7

7

-

-

14

29

1

1

-

-

27

2 модуль

Змістовий модуль 3. Побудова двовимірних зображень в CAD-системі КОМПАС.

Тема 1. Загальні відомості про гра-фічний редактор КОМПАС.

10

2

2

-

-

6

7

-

-

-

-

7

Тема 2. Створе-ння двовимірних зображень.

10

2

2

-

-

6

12

1

1

-

-

10

Тема 3. Нанесе-ння розмірів та технологічних позначень.

6

2

2

-

-

2

10

-

-

-

-

10

Разом за змісто-вим модулем 3

26

6

6

-

-

14

29

1

1

-

-

27

Змістовий модуль 4. Побудова 3D моделей в CAD-системі КОМПАС. Створення асоціативних видів, розрізів і перерізів.

Тема 5. Способи формоутворення просторових тіл у графічному реда-кторі КОМПАС.

8

2

2

-

-

4

5

-

-

-

-

5

Тема 4. Побудова гранних повер-хонь та тіл обер-тання.

10

3

3

-

-

4

11

2

2

-

-

7

Тема 5. Ство-рення асоціатив-них видів, розрізів та перерізів з 3D моделі.

10

2

2

-

-

6

6

-

-

-

-

6

Тема 6. Викори-стання бібліотек для побудови ти-пових елементів.

6

2

2

-

-

2

9

-

-

-

-

9

Модульна контрольна робота №2

2

 

2

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Разом за змісто-вим модулем 4

34

9

9

-

-

16

31

2

2

-

-

27

Усього годин

120

30

30

-

-

60

120

6

6

-

-

108

Теми практичних занять
1 семестр


з/п

Назва теми

Кіль-кість
годин

1

Точка, пряма та площина на епюрі Монжа.

2

2

Метричні та позиційні задачі. Перетин прямих і площин.

2

3

Способи перетворення проекцій (заміна площин проекцій, обертання навколо проеціюючих осей, плоскопаралельне переміщення, обертання навколо прямих рівня). Самостійна робота (20хв.).

2

4

Багатогранні та криволінійні поверхні. Перетин прямої та площини з поверхнями.

2

5

Аксонометричні проекції.

1

6

Види, розрізи і перерізи. Проеціювання деталей.

2

7

Циркульні спряження. Лекальні криві.

2

8

Нанесення розмірів. Технологічні позначення.

2

 

Модульна контрольна робота.

2

9

Креслення загального вигляду. Читання та виконання складального креслення.

2

10

Деталювання. Оформлення специфікації.

2

11

Здобуття навиків роботи з інструментальними панелями КОМПАС. Збереження документів. Налаштування основного надпису. Вивід на друк.

2

12

Побудова плоских зображень. Нанесення штриховки.

2

13

Геометричні побудови. Лекальні криві.

2

14

Нанесення розмірів та технологічних позначень.

1

15

Побудова 3D моделей. Створення елементів методом видавлювання, обертання, кінематичним способом та за кількома ескізами.

2

16

Створення асоціативних видів. Побудова розрізів, перерізів на базі асоціативних видів.

2

 

Модульна контрольна робота.

2

 

Разом

30

                                                                                                            1 семестр


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Креслярські шрифти. Виконання титульного листа контрольної роботи.

2

2

Побудова проекцій заданих точок і наочне їх зображення.

2

3

Побудова ізометричної та диметричної проекції простих геометричних форм.

2

4

Побудова лінії перетину трикутників, показати видимість окремих їх елементів.

2

5

Знаходження натуральної величини відрізка прямої та трикутного відсіку.

2

6

Побудова лінії перетину гранних поверхонь  проеціюючими площинами. Створення наочного зображення піраміди з нанесеним вирізом.

4

7

Побудова лінії перетину криволінійних поверхонь проеціюючими площинами. Створення наочного зображення прямого циліндра з нанесеним вирізом.

4

8

Побудова лінії перетину криволінійних поверхонь.

2

9

Розгортки поверхонь.

2

10

Побудова шести видів  виробу.

2

11

Побудова трьох видів виробу з нанесеними розрізами. Побудова ізометрії.

4

12

Побудова похилого розрізу деталі.

2

13

Побудова ламаного розрізу деталі.

2

14

Виконання ескізу деталі типу Вал з натури.
Виконання робочого креслення цієї деталі.

2

15

Побудова деталі з криволінійними елементами.

2

16

Оформлення текстової документації.

2

17

Побудова загального вигляду.

2

18

Виконання кресленика корпусної деталі.

2

19

Виконання кресленика деталі з різьбовими елементами.

2

20

Побудова складального креслення виробу, що містить 10-15 деталей.

2

21

Робота з інстументальними панелями.

2

22

Побудова детилі типу Пластина. Нанесення розмірів.

2

23

Побудова детилі типу Кулачок.

2

24

Побудова корпусної деталі (3D модель).

2

25

Розробка кресленика на основі готової 3D моделі. Використання асоціативних видів. Нанесення розмірів і технологічних позначень.

4

26

Створення анімації  розбирання – збирання виробу.

2

 

Разом

60

  6. Методи навчання Курс “Інженерна та комп’ютерна графіка” для напрямку 6.010104 Професійна освіта” читається протягом
  2 семестрів. У першому семестрі вивчаються основи нарисної геометрії та проекційне креслення, у другому
– технічне та складальне креслення, а також набуття навиків роботи в CAD-системах.
Курс передбачає:

По  закінченню  вивчення  дисципліни  у  кінці  1-го  семестру  –  екзамен.
При вивченні курсу “Інженерна та комп’ютерна графіка” враховується взаємозв’язок з такими навчальними
дисциплінами: вища математика (функції однієї та кількох змінних, елементи вищої алгебри, аналітична
геометрія на площині та в просторі); прикладна математика (використання ЕОМ для інженерних розрахунків);
ВСТВ (допуски і посадки); матеріалознавство; технічна механіка; теорія машин і механізмів; деталі машин;
інформатика; елементи САПР (побудова, розрахунок, конструювання і автоматизоване проектування);
9. Методи контролю При  вивченні  студентами  дисципліни  передбачається  три  види  контролю:  поточниймодульний
і
  підсумковий.

Поточний  контроль  здійснюється  під час виконання  студентами  позааудиторних  та  аудиторних
графічних робіт. На  виконання  позааудиторних  робіт встановлюються  відповідні  терміни. Найвищим
числом балів  оцінюється  робота,  яка  виконана  у  встановлений  термін,  без  помилок  і
на  високому  графічному  рівні  згідно  вимог  діючих  державних  стандартів.  Оцінка 
знижується  при  недостатній  якості  графіки,  невідповідності  вимогам  державних стандартів,
недостатньої  якості  знань  із  даної  теми.  Роботи  із  значними  помилками  повертаються
студенту  для  виправлення  на  термін  до  одного  тижня  без  зниження  оцінки.  Оцінка
за  роботу,  виконану  після  встановленого  терміну,  перераховується  із  коефіцієнтом  0,7.
Виконання  аудиторних графічних  робіт  супроводжується  необхідними  консультаціями  викладача.
На  оцінку  аудиторної  роботи  впливає  наявність  помилок,  графічний рівень  і  відповідність
державним  стандартам  в  оформленні  роботи.
Модульний  контроль  здійснюється  у  вигляді  виконання контрольних завдань або відповіді на
тестові  запитання.  У  тестах  для  кожного  запитання  подані  декілька  відповідей,  із
яких  лише  одна  правильна.
Семестровий  контроль  здійснюється:
–  у вигляді екзамену в кінці 1-го семестру (при умові проходження студентом всіх етапів поточного
і модульного контролю) шляхом письмової відповіді на теоретичні запитання та  розв’язку практичних
задач.  Під  час  екзамену  оцінюються  теоретичні  знання  та  вміння  володіти  набутими
навиками  при  графічному  розв’язанні  геометричних  задач.  На  оцінку  впливає  наявність
помилок  у  розв’язанні  практичних  задач  і  повнота  відповіді  на теоретичні запитання.

10. Розподіл балів, які отримують студенти на іспиті 1 семестр

Контроль

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Е

С

Поточний контроль

МодулКР

Поточний контроль

Модул
КР

 

 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

 

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

 

 

2

2

2

2

2

3

3

2

2

30
3

4

2

3

3

3

3

2

30

60

100

   
 

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти на дз 2 семестр


Контроль

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Дз

С

Поточний контроль

Модульна КР

Поточний контроль

Модульна КР

 

 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

 

 

6

6

4

 

4

30
3

4

4

8

4

 

30

60

100

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення

 

Назва бібліографічного джерела

К-сть примірників у бібліотеці

Назва бібліотеки

1

2

3

4

1.

Вигляди. Розрізи. Перерізи. В.В. Нікуліна Методичний посібник. 1992р.

30

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

2.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Головачук І.П. Конспект лекцій  для студентів напряму підготовки 6.0101004 «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання. Луцьк 2010.

50

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

3.

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Головачук І.П.  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання. Луцьк 2011.

50

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

4.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Головачук І.П., Величко В.Л. Електронний засіб навчального призначення для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» денної та заочної форм навчання. Луцьк 2012.

50

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

5.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Головачук І.П., Величко В.Л. Електронний засіб навчального призначення з теоретичного блоку «Нарисна геометрія» для студентів що навчаються за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування» денної та заочної форм навчання. Луцьк 20112.

50

Бібл. каф.
Бібл. унів

12. Рекомендована література
Базова


п/п

 

Назва бібліографічного джерела

К-сть
екз.

Назва бібліоте-ки

1

Інженерна графіка. В.Е.Михайленко 1999р.

12

Бібл. ЛДТУ.

2

Інженерна графіка. За ред. В.Є. Михайленка. 2002.

100

-//-

3

Нарисна геометрія . В.Е.Михайленко. 1994 р.

15

-//-

4

Довідник по оперативній системі WINDOWS. 1998 р.

5

Бібл. ЛДТУ

5

Машинобудівне креслення. Під заг. Редакцією Є.Д. Мерзона,1995р.

10

-//-

6

Технічне креслення. Під заг. Редакцією В.Є.Михайленко, 2000р.

24

Бібл. каф., Бібл. ЛДТУ.

7

Оформлення конструкторської документації В.В.Ванін 2002 р.

50

Бібл. ЛДТУ

8

Довідник з інженерної графіки. Потишко А.В. 1998р.

2,
25

Бібл. каф., Бібл. ЛДТУ

9

Навчальна програма оперативної системи WINDOWS.

15

На ПК
в лабора-торії 405а, 303

 

Допоміжна

 

 

1

Короев  Ю.И.  Начертательная  геометрия.  -  М.:  Стройиздат,  1987.  -  319  с.

3

Бібл. каф.

2

Кузнецов  Н.С.  Начертательная  геомет-  рия.  -  М.:  Высшая  школа,  1981.  -  262  с.

5

Бібл. універ.

3

Локтев  О.В.  Краткий  курс  начертательной  геометрии.  -  М.:  Высшая  школа,  1985.  -  136  с.

4

Бібл. універ.

4

Михайленко В.Є., Євстіфєєв М.Ф., Ковальов  С.М.,  Кащенко  О.В.  Нарисна  геометрія.  -  К.:  НМК  ВО,  1991.  348  с.

1

Бібл. каф.

5

Фролов  С.А.  Начертательная  геометрия.  -  М.:  Машиностроение,  1983.  -  240  с.

50

Бібл. універ.

6

Креслення. Боголюбов А.М. 1988р.

14

Бібл. каф.
Бібл. унів.

 

13. Інформаційні ресурси Програмне забезпечення, яке використовується в навчальному процесі, розташовано на 25-и персональних
комп’ютерах (ПК) в ауд.400, 408 кафедри ІКГ.


п/п

Назва

Наявність

Місце
знаходження

навчання

контроль

1

2

3

4

5

1

AutoCAD 2013

є

1,2,З сем.

(ауд. 400, 408)

3

“Компас V10”

є

1,2,З сем.


EditRegion7