Аннотація

Дисципліна інженерна та комп'ютерна графіка читається на 1 курсі студентам напряму підготовки 6.010104 „Професійна освіта”. Матеріал дисципліни поданий таким чином, щоб розвинути просторову уяву у студентів, здібностей до аналізу і синтезу просторових форм, вироблення навичок для виконання і читання технічних креслеників, знайомство з засобами механізації та автоматизації  графічних  робіт.

Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  засвоєння теоретичних основ побудови зображень, опанування  студентами  методів  побудови  зображень  просторових  форм  на  площині,  вміння  користуватися  способами  розв’язку  на  площині  позиційних  та  метричних  задач,  пов’язаних  з  просторовими  формами,  набуття  навичок  складання  раціональної  послідовності  розв’язання  задач  геометричного  моделювання, рішення задач на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур, вивчення методів побудови зображень простих предметів в прямокутних проекціях і аксонометрії; вироблення вміння визначати геометричні форми простих деталей по їх зображеннях як з натури, так і за креслеником складальної одиниці; вироблення навичок читання складальних креслеників, а також вміння виконувати їх у відповідності зі стандартами ЄСКД; знайомство з засобами автоматизації виконання графічних робіт.

 

EditRegion7