1. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Фольта О.В., Шпільчак В.А., Юрковський П.В. Нарисна геометрія. Практикум: Навч. посібник / За ред. Є.А.Антоно-вича. – Львів: Світ, 2004. – 528 с.
     2. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Креслення. Навч. посібник / За ред. Є.А. Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – 512 с.
     3. Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 160 с.
     4. Ванін В.В. Перевертун В.В., Надкренична Т.О. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 336 с.
     5. Величко В.Л. „3D геометричне моделювання в середовищі AutoCAD” Методичні вказівки до лабор. занять для студ. техн. спец. денної та заочної форм навчання. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2006. – 58 с.
     6. Головачук І.П., Величко В.Л. Інженерна та комп’ютерна графіка. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” денної та заочної форм навчання.  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 77 с.
     7. Гордєєва Є.П., Величко В.Л. Нарисна геометрія. Багатогранники (правильні, напівправильні та зірчасті). Частина І. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2007. – 198с.
     8. Гордєєва Є.П., Величко В.Л. Нарисна геометрія. Багатогранники. Частина 2. Призми та піраміди. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 235 с.
     9. Гордєєва Є.П., Величко В.Л. Нарисна геометрія. Багатогранники. Частина 3. Збірник завдань. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 200 с.
     10. ДСТУ 3321-96. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 27 лютого 1996 р. №82.
     11. Інженерна графіка: Довідник / В.М. Богданов, А.П. Верхола, Б.Д.Коваленко та ін. За ред. А.П. Верхоли. – К.: Техніка, 2001.– 268с.
     12. Михайленко В.Є., Євстифеєв М.Ф., Ковальов С.М., Кащенко О.В. Нарисна геометрія. – К.: Вища школа, 2004. – 303 с.
     13. Михайленко В.Є., Найдиш В.М., Підкоритов А.М., Скидан І.А. Інженерна та комп’ютерна графіка: 3-тє вид. – К.: Вища школа, 2003. – 352 с.
     14. Михайленко В.Є., Найдиш В.М., Підкоритов А.М., Скидан І.А. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки. – К.: Вища школа, 2002. – 198 с.
     15. Нікуліна В.В. Нарисна геометрія. Навч. посібник. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2008.
     16. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная графика. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 592 с.
b