Форма № Н - 3.04
Луцький національний технічний університет

Кафедра інженерної та компютерної графіки

 

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри

______________________Головачук І.П.

“______”_______________2016 року

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

спеціальність 141 „Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка”

факультет       Екології та приладоенергетичних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2016 навчальний рік

Робоча програма з дисципліни інженерна та комп’ютерна графіка для студентів, які навчаються за спеціальністю  141 „Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка ”. 2016 р., – 15 с.

 

 

Розробник:                Головачук І.П., к.т.н., доцент

 

 

Програма затверджена на засіданні кафедри інженерної та комп’ютерної графіки:

Протокол від «15 червня»  2016 р. № 15 
Завідувач кафедри         ________________________         Головачук І.П.

 

 

 

 

Ó__________, 201_ рік
Ó__________, 201_ рік


Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –  8

Галузь знань 0507
Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

Модулів – 2

Спеціальність 141 „Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка”

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2015-2016

Індивідуальне науково-дослідне завдання  “Дискретне геометричне моделювання складних крвих ліній та поверхонь”

Семестри

Загальна кількість годин - 120

1-й
(стаціонар)

 

1-й
(заочна форма навчання)

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
Аудиторних – 1/2/0 (1 сем.).
самостійної роботи
студента – 2,5  (1 та  2 сем.) .

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр

15 год.

4 год.

Практичні

30 год.

6 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

75 год.

110 год.  

Вид контролю: 1 семестр – екзамен.

 

2.1. Мета дисципліни – розвиток просторової уяви у студентів, здібностей до аналізу і синтезу просторових форм, вироблення навичок для виконання і читання технічних креслеників, знайомство з засобами механізації та автоматизації  графічних  робіт.
2.2. Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  засвоєння теоретичних основ побудови зображень, опанування  студентами  методів  побудови  зображень  просторових  форм  на  площині,  вміння  користуватися  способами  розв’язку  на  площині  позиційних  та  метричних  задач,  пов’язаних  з  просторовими  формами,  набуття  навичок  складання  раціональної  послідовності  розв’язання  задач  геометричного  моделювання, рішення задач на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур, вивчення методів побудови зображень простих предметів в прямокутних проекціях і аксонометрії; вироблення вміння визначати геометричні форми простих деталей по їх зображеннях як з натури, так і за креслеником складальної одиниці; вироблення навичок читання складальних креслеників, а також вміння виконувати їх у відповідності зі стандартами ЄСКД; знайомство з засобами автоматизації виконання графічних робіт.
2.3.    Вимоги  до  вмінь  і  знань  студентів
В  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  знати:

В  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  вміти:

 

Модуль 1. 1 семестр.

Змістовний модуль 1. Основи методу проеціювання.  Криві лінії та поверхні. Аксонометричні  проекції.

Тема 1. Основні правила оформлення креслень. 
Тема 2. Методи проеціювання. Прямокутні проекції точки, прямої та площини.
Тема 3. Позиційні та метричні властивості пар геометричних елементів.
Тема 4.  Способи перетворення креслень.
Тема 5. Багатогранні та криві поверхні.
Тема 6. Перетин поверхонь з прямою лінією та площиною.

Змістовний модуль 2. Перетин просторових тіл. Технічне креслення.

Тема 7. Аксонометричні проекції.
Тема 8. Побудова  видів, розрізів та перерізів.
Тема 9. Геометричні побудови. Лекальні криві.
Тема 10. Нанесення розмірів. Технологічні позначення.

Модуль 2. 2 семестр.

Змістовний модуль 3. Побудова двовимірних зображень в CAD-системі КОМПАС.

Тема 11. Загальні відомості про CAD- систему( КОМПАС або AutoCAD).
Тема 12. Створення двовимірних зображень. Побудова циркульних спряжень та лекальних кривих.    
Тема 13. Нанесення розмірів та технологічних позначень.
Тема 14. Побудова схематичних зображень.

Змістовний модуль 4. Побудова 3D моделей в CAD-системі КОМПАС. Створення асоціативних видів, розрізів і перерізів.

Тема 15. Способи формоутворення просторових тіл у графічному редакторі КОМПАС.
Тема 16. Побудова гранних поверхонь та тіл обертання. 
Тема 17. Створення асоціативних видів, розрізів та перерізів з 3D моделі.

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лек.

прак.

лаб.

інд.

с.роб.

лек.

практ.

лаб.

інд.

с.роб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 модуль

Змістовний модуль 1. Основи методу проеціювання

Тема 1. Основні правила оформ-лення кресле-ників.

3

-

1

-

-

2

2

-

-

-

-

4

Тема 2. Методи проеціювання. Прямокутні прое-кції точки, прямої та площини.

10

2

2

-

-

6

6

1

1

-

-

6

Тема 3. Позицій-ні та метричні властивості пар геометричних елементів.

10

1

2

-

-

7

4

-

-

-

-

6

Тема 4. Способи перетворення креслень.

7

1

2

-

-

4

4

-

1

-

-

4

Тема 5.  Багатогра-нні та криво- лінійні поверхні.

6

2

2

-

-

2

2

-

-

-

-

2

Тема 6. Перетин поверхонь з пря-мою лінією та площиною.

5

-

1

-

-

4

4

-

-

-

-

5

Разом за змістов-ним модулем 1

41

6

10

-

-

25

22

1

2

-

-

27

Змістовний модуль 2. Перетин просторових тіл. Технічне креслення.

Тема 7. Аксо-нометричні проекції.

5

-

2

-

-

3

4

-

-

-

-

5

Тема 8. Побудо-ва видів, розрізів та перерізів.

10

2

2

-

-

6

8

1

1

-

-

10

Тема 9. Цир-кульні спря-ження. Лекальні криві.

7

1

2

-

-

4

4

-

-

-

-

6

Тема 10. Нанесе-ння розмірів. Технологічні позначення.

7

1

2

-

-

4

6

-

1

-

-

6

Модульна контрольна робота №1

2

 

2

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Разом за змістов-ним модулем 2

29

4

8

0

-

17

22

1

2

-

-

27

2 модуль

Змістовний модуль 3. Побудова двовимірних зображень в CAD-системі КОМПАС.

Тема 11. Загальні відомості про CAD- систему( КОМПАС або AutoCAD).

3

-

1

-

-

2

4

-

-

-

-

4

Тема 12. Створе-ння двовимірних зображень. Побу-дова циркульних спряжень та лека-льних кривих.

10

2

2

-

-

6

9

1

1

-

-

10

Тема 13. Нанесе-ння розмірів та технологічних позначень. Надписи на креслениках.

5

-

1

-

-

4

6

-

1

-

-

6

Тема 14. Побудо-ва схематичних зображень.

3

-

1

-

-

2

4

-

-

-

-

6

Разом за змісто-вним модулем 3

21

2

5

-

-

14

23

1

2

-

-

26

Змістовний модуль 4. Побудова 3D моделей в CAD-системі КОМПАС. Створення асоціативних видів, розрізів і перерізів.

Тема 15. Способи формоутворення просторових тіл в CAD-системі        (КОМПАС або AutoCAD).

6

-

2

-

-

4

4

-

-

-

-

8

Тема 16. Побудова гранних поверхонь та тіл обертання.

13

2

3

-

-

8

11

1

1

-

-

12

Тема 17. Ство-рення асоціатив-них видів, розрізів та перерізів з 3D моделі.

10

1

2

-

-

7

9

-

1

-

-

10

Модульна контрольна робота №2

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змісто-вним модулем 4

29

3

7

-

-

19

23

1

2

-

-

30

Усього годин

120

15

30

-

-

75

90

4

6

-

-

110

 

Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість
годин

денна форма

заочна форма

1

Основні правила оформлення креслеників.

-

-

2

Точка, пряма та площина на епюрі Монжа.

2

1

3

Метричні та позиційні задачі. Перетин прямих і площин.

2

-

4

Способи перетворення креслень (заміна площин проекцій, плоскопаралельне переміщення).

2

1

5

Багатогранні та криволінійні поверхні. Перетин прямої та площини з багатогранними поверхнями.

2

1

6

Взаємний перетин багатогранних та криволінійних поверхонь.

2

-

7

Аксонометричні проекції.

2

 

8

Види, розри та перерізи.

2

1

9

Циркульні спряження та лекальні криві.

2

-

10

Нанесення розмірів. Технологічні позначення.

2

-

11

Модульна контрольна робота №1.

2

 

 

Разом

18

4

12

Основні вимоги,що висуваються до складального креслення. Деталювання.

2

-

13

Побудова схематичних зображень.

1

-

14

Здобуття навиків роботи з інструментальними панелями CAD системи (КОМПАС або AutoCAD). Збереження документів.

1

-

15

Налаштування основного надпису. Вивід на друк.

1

-

16

Побудова плоских зображень. Нанесення штриховки.

1

-

17

Циркульні спряження. Лекальні криві.

1

-

18

Нанесення розмірів та технологічних позначень.

1

-

19

Побудова 3D моделей. Створення елементів методом видавлювання, обертання, кінематичним способом та за кількома ескізами.

2

1

20

Створення асоціативних видів.

1

1

21

Побудова розрізів, перерізів на базі асоціативних видів.

1

-

22

Автоматизація створення специфікацій. Текстова документація.

-

 

23

Модульна контрольна робота №2.

2

-

 

Разом

12

2

 

Разом за семестр

30

6

                                                                                                           

1 семестр


з/п

Назва теми

Кількість
годин

денна форма

заочна форма

1

Побудова проекцій заданих точок і наочне їх зображення.

4

4

2

Побудова точки перетину прямої та площини, показати видимість окремих їх елементів. Знаходження натуральної величини трикутного відсіку.

4

6

3

Побудова лінії перетину гранних поверхонь  проеціюючими площинами. Створення наочного зображення піраміди з нанесеним вирізом.

5

8

4

Побудова лінії перетину криволінійних поверхонь проеціюючими площинами. Створення наочного зображення прямого циліндра з нанесеним вирізом.

5

8

5

Розгортки поверхонь.

2

4

6

Побудова трьох видів виробу з нанесеними розрізами. Побудова ізометрії.

4

8

7

Побудова похилого розрізу деталі.

2

4

8

Побудова  ламаного розрізу деталі.

2

4

9

Виконання робочого креслення деталі типу Вал.

4

4

10

Оформлення текстової документації.

2

4

 

Разом

34

54

1.

Загальні відомості про CAD  систему (Auto CAD або КОМПАС).

2

2

2.

Робота з інстументальними панелями.

2

2

3.

Створення двовимірних зображень.

4

6

4.

Побудова циркульних спряжень та лекальних кривих.

4

4

5.

Нанесення розмірів та технологічних позначень. Оформлення тексто-вої документації.

4

6

6.

Побудова схематичних зображень.

2

2

7.

Способи формоутворення просторових тіл у CAD  системі (Auto CAD або КОМПАС).

6

8

8.

Побудова гранних поверхонь та тіл обертання.

4

8

9.

Створення асоціативних видів, розрізів та перерізів з 3D моделі.

4

8

10.

Використання бібліотек для побудови типових елементів.

6

6

11.

Створення анімації  розбирання – збирання виробу.

3

4

 

Разом

41

56

 

Разом за семестр

75

110

 

6. Індивідуальні завдання

Лист 1. Побудова проекцій точки з від’ємними координатами. Визначення октанти простору в якій вона знаходиться – ф. А4.
Лист 2. Знаходження натуральної величини відстані між вершиною та основою піраміди – ф. А4.
Лист 3. Побудова лінії перетину плоских фігур, показати видимість окремих їх елементів на проекціях – ф. А4.
Лист 5. Побудова лінії перетину гранних поверхонь з площиною та прямою –   ф. А4.
Лист 6. Побудова наглядного зображення криволінійної поверхні з нанесеною лінією перетину проеціюючими площинами – ф.А4.
Лист 7. Побудова взаємного перетину криволінійних поверхонь методом концентричних сфер – ф.А4.
Лист 8. Побудова розгортки гранної поверхні з нанесеною лінією перетину  – ф.А4.
Лист 9. За двома заданими побудувати третій вид деталі.  – ф. А4 або А3.
Лист 10. Виконання аксонометричної проекції деталі з вирізом четвертої частини. – ф.А4.
Лист 11. Розробка креслення деталі з натури. – ф.А3.
Лист 12. Читання складального креслення. Деталювання.   ф. А4 або А3.
Лист 13. Оформлення специфікацій.  – ф.А4.

 

8. Методи навчання

Курс “Інженерна та комп’ютерна графіка” для напрямку 6.050704 „ Електротехніка та електротехнології” читається протягом  2 семестрів. У першому семестрі вивчаються основи нарисної геометрії та проекційне креслення, у другому – технічне та складальне креслення, а також набуття навиків роботи в CAD-системах.
Курс передбачає:

По  закінченню  вивчення  дисципліни  у  кінці  1-го  семестру  –  екзамен.
При вивченні курсу “Інженерна та комп’ютерна графіка” враховується взаємозв’язок з такими навчальними дисциплінами: вища математика (функції однієї та кількох змінних, елементи вищої алгебри, аналітична геометрія на площині та в просторі); прикладна математика (використання ПК для інженерних розрахунків); ВСТВ (допуски і посадки); матеріалознавство; технічна механіка; теорія машин і механізмів; деталі машин; інформатика; елементи САПР (побудова, розрахунок, конструювання і автоматизоване проектування).

9. Методи контролю

При  вивченні  студентами  дисципліни  передбачається  три  види  контролю:  поточниймодульний  і  підсумковий.
Поточний  контроль  здійснюється  під час виконання  студентами  позааудиторних  та  аудиторних графічних робіт. На  виконання  позааудиторних  робіт встановлюються  відповідні  терміни. Найвищим  числом балів  оцінюється  робота,  яка  виконана  у  встановлений  термін,  без  помилок  і  на  високому  графічному  рівні  згідно  вимог  діючих  державних  стандартів.  Оцінка  знижується  при  недостатній  якості  графіки,  невідповідності  вимогам  державних стандартів,  недостатньої  якості  знань  із  даної  теми.  Роботи  із  значними  помилками  повертаються  студенту  для  виправлення  на  термін  до  одного  тижня  без  зниження  оцінки.  Оцінка  за  роботу,  виконану  після  встановленого  терміну,  перераховується  із  коефіцієнтом  0,7.
Виконання  аудиторних графічних  робіт  супроводжується  необхідними  консультаціями  викладача.  На  оцінку  аудиторної  роботи  впливає  наявність  помилок,  графічний рівень  і  відповідність  державним  стандартам  в  оформленні  роботи.
Модульний  контроль  здійснюється  у  вигляді  виконання контрольних завдань або відповіді на  тестові  запитання.  У  тестах  для  кожного  запитання  подані  декілька  відповідей,  із  яких  лише  одна  вірна.
Семестровий  контроль  здійснюється:
–  у вигляді екзамену в кінці 1-го семестру (при умові проходження студентом всіх етапів поточного і модульного контролю) шляхом письмової відповіді на теоретичні запитання та  розв’язку практичних  задач.  Під  час  екзамену  оцінюються  теоретичні  знання  та  вміння  володіти  набутими  навиками  при  графічному  розв’язанні  геометричних  задач.  На  оцінку  впливає  наявність  помилок  у  розв’язанні  практичних  задач  і  повнота  відповіді  на теоретичні запитання.
–  у вигляді диференційованого заліку в кінці 2-го семестру (за умови проходження студентом всіх етапів поточного та модульного контролю) шляхом  виконання індивідуального графічного завдання.
10. Розподіл балів, які отримують студенти на іспиті 1 семестр

Контроль

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Е

С

Поточний контроль

Модульна КР

Поточний контроль

Модульна КР

 

 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

 

 

2

2

2

2

2

3

3

2

2

30

4

2

3

3

3

3

2

30

60

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення

 

Назва бібліографічного джерела

К-сть примірників у бібліотеці

Назва бібліотеки

1

2

3

4

1.

Вигляди. Розрізи. Перерізи. В.В. Нікуліна Методичний посібник. 1992р.

30

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

2.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Головачук І.П. Конспект лекцій  для студентів напряму підготовки 6.0101004 «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання. Луцьк 2010.

50

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

3.

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Головачук І.П.  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання. Луцьк 2011.

50

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

4.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Головачук І.П., Величко В.Л. Електронний засіб навчального призначення для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» денної та заочної форм навчання. Луцьк 2012.

50

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

5.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Головачук І.П., Величко В.Л. Електронний засіб навчального призначення з теоретичного блоку «Нарисна геометрія» для студентів що навчаються за напрямом підготовки 6.051003 «Приладобудування» денної та заочної форм навчання. Луцьк 20112.

50

Бібл. каф.
Бібл. унів

 

 

 

 

12. Рекомендована література
Базовап/п

 

Назва бібліографічного джерела

К-сть
екз.

Назва бібліоте-ки

1

Інженерна графіка. В.Е.Михайленко 1999р.

12

Бібл. ЛНТУ.

2

Інженерна графіка. За ред. В.Є. Михайленка. 2002.

100

-//-

3

Нарисна геометрія . В.Е.Михайленко. 1994 р.

15

-//-

4

Довідник по оперативній системі WINDOWS. 1998 р.

5

Бібл. ЛНТУ

5

Машинобудівне креслення. Під заг. Редакцією Є.Д. Мерзона,1995р.

10

-//-

6

Технічне креслення. Під заг. Редакцією В.Є.Михайленко, 2000р.

24

Бібл. каф., Бібл. ЛНТУ.

7

Оформлення конструкторської документації В.В.Ванін 2002 р.

50

Бібл. ЛНТУ

8

Довідник з інженерної графіки. Потишко А.В. 1998р.

2,
25

Бібл. каф., Бібл. ЛНТУ

9

Навчальна програма оперативної системи WINDOWS.

15

На ПК
в лабора-торії 405а, 303

 

Допоміжна

 

 

1

Короев  Ю.И.  Начертательная  геометрия.  -  М.:  Стройиздат,  1987.  -  319  с.

3

Бібл. каф.

2

Кузнецов  Н.С.  Начертательная  геомет-  рия.  -  М.:  Высшая  школа,  1981.  -  262  с.

5

Бібл. універ.

3

Локтев  О.В.  Краткий  курс  начертательной  геометрии.  -  М.:  Высшая  школа,  1985.  -  136  с.

4

Бібл. універ.

4

Михайленко В.Є., Євстіфєєв М.Ф., Ковальов  С.М.,  Кащенко  О.В.  Нарисна  геометрія.  -  К.:  НМК  ВО,  1991.  348  с.

1

Бібл. каф.

5

Фролов  С.А.  Начертательная  геометрия.  -  М.:  Машиностроение,  1983.  -  240  с.

50

Бібл. універ.

6

Креслення. Боголюбов А.М. 1988р.

14

Бібл. каф. Бібл. унів.

13. Інформаційні ресурси

Програмне забезпечення, яке використовується в навчальному процесі, розташовано на 25-и персональних комп’ютерах (ПК) в ауд.400, 408 кафедри ІКГ.


п/п

Назва

Наявність

Місце
знаходження

навчання

контроль

1

2

3

4

5

1

AutoCAD

є

1,2,З сем.

(ауд. 400, 408)

3

“Компас”

є

1,2,З сем.

 


 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


EditRegion7