Побудова кривих другого порядку

  • Побудова параболи за заданими фокусом і директрисою
    Через фокус параболи  проводять її вісь перпендикулярно до дирек­триси. Поділивши відрізок FAнавпіл, визнача­ють вершину параболи S. На осі від точки S у на­прямі фокуса позначають ряд довільних точок на відстані, яку поступово збільшують. Через ці точки проводять прямі, паралельні директрисі. Із фокуса, як із центра, проводять дуги кіл радіусами, що дорівнюють відстані між відповідними вертикальними прямими і дирек­трисою. В перетині дуг кіл з відповідними вер­тикальними прямими матимемо точки, які належать параболі. Сполучають ці точки плавною кривою і дістають параболу.

  • 2

Рис. 1.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке еліпс?
2. Що таке овал?
3. Що таке внутрішнє спряження?