Нанесення розмірів (ГОСТ 2.307-68)

Величини елементів виробу визначають розмірами, вказаними на кресленику за допомогою розмірних та виносних ліній, розмірних чисел.
Лінійні розміри на кресленику вказують в міліметрах, без позначення одиниць вимірювання.

Розмірні лінії графічно визначають розміри і положення окремих елементів зображення (виступів, отворів…), а також габаритних розмірів і можуть мати форму як прямої, так і дуги кола. Ці лінії найчастіше зображають повністю і лише в деяких випадках виконують з обривом стрілки з одного боку. Наносять розмірні лінії, дотримуючись таких рекомендацій:

1) Розмірну лінію слід проводити паралельно до прямолінійного елемента деталі, розмір якого вказується. Розташовувати  її, по можливості, ззовні від контуру зображення 1

2) Розмірні лінії можна проводити між лініями контуру, осьовими і виносними лініями. При необхідності розмірні лінії допускається проводити безпосередньо до ліній видимого контуру,  до осьових і центрових.

Використання ліній контуру, осьових, центрових і виносних ліній як розмірних не допускається.

2
3) У випадках, коли розмірну лінію необхідно змістити убік, то це слідує робити так, щоб розмірна і виносні лінії утворювали разом з розміром, що позначається, паралелограм. 3
4) Розмірні лінії з обох кінців обмежують стрілками, що упираються у відповідні лінії (наприклад, виносні, осьові або контурні). Форму стрілки, приблизне співвідношення її елементів і товщину лінії видимого контуру слід зберігати на всьому кресленику (кут – 20°, довжина – 2,5-3 мм).

5

 

 

 

 

6

5) Якщо стрілки неможливо розмістити на кінцях розмірної лінії, то їх розміщують із зовнішньої сторони виносних і інших відповідних ліній;

6) У випадку, якщо місця для нанесення стрілок на розмірних лініях, розташованих ланцюжком, недостатньо, то стрілки можна замінити чіткими крапками;

7) Допускається переривати контурну або виносну лінію, що обмежує місце розташування стрілки.

7

Виносні лінії є допоміжними, їх проводять від меж вимірювання, між ними проводять розмірні лінії. Відстань між контуром зображення і першою розмірною лінією – 10 мм, відстань між розмірними лініями – 7 мм.

1) Слід, по можливості, уникати перетину розмірних і виносних ліній;

2) Виносні лінії слід проводити перпендикулярно прямолінійному відрізку елемента деталі, розмір якого вказують. Лінії розташовують, по можливості, ззовні контуру зображення;

3) Кінці виносних ліній, що виходять за стрілки, повинні бути рівними і однаковими на всьому кресленні і мати довжину 1-3 мм.

8


Розмірні числа слід, в загальному випадку, наносити над розмірною лінією і по можливості ближче до її середини. Спосіб нанесення розмірного числа при різних положеннях розмірних ліній і стрілок на кресленні вибирають виходячи з найбільшої зручності для читання.

1) Розмірні числа не можна розділяти або перетинати лініями кресленика;

2) Не допускається переривати контурну лінію для розміщення розмірного числа, або проставляти розмірні числа на перетинах розмірних, осьових і центрових ліній. Центрові, осьові і штрихові лінії переривають в місцях, де вони перетинають розмірні числа

9
3) Якщо розмірні лінії нахилені, то розмірні числа розташовують на верхній стороні ліній;

4) Якщо для нанесення розмірного числа над розмірною лінією недостатньо місця, або на розмірній лінії бракує місця для стрілок, його проставляють на продовженні розмірної лінії, або на полиці лінії-виноски;

10

11

5) Розмірні числа лінійних розмірів при похилих розмірних лініях наносяться так, щоб при уявному повороті розмірної лінії до найближчого горизонтального, або вертикального положення цифри не виявились би перевернутими;
12
13

6) Якщо розмірна лінія розміщується в заштрихованій зоні, то розмірне число слід винести з цієї зони і нанести на полиці лінії-виноски, полиця ж розташовується паралельно основному напису, або перервати штриховку в межах напису;

14

7) Якщо декілька розмірів необхідно нанести від однієї загальної бази, то в цьому випадку проводять загальну розмірну лінію, на початку якої ставлять крапку, направляючи всі стрілки в один бік, а розмірні числа наносять біля кінців виносних ліній (координатний спосіб);

15

8) На паралельних або концентричних розмірних лініях, розташованих близько одна до одної, розмірні числа розташовують в шаховому порядку.

16

9) Квадрат  за відсутності проекцій, що визначають його конфігурацію, позначають знаком, який наносять перед розмірним числом сторони квадрата. Для зручності читання кресленика на проекції бічної грані проводять діагональні лінії (товщиною s/З до s/2).

17

10) Радіус кола позначають прописною буквою R, яку ставлять перед розмірним числом, що вказує розмір радіусу. Положення центра радіуса дуги зображають хрестиком з тонких ліній. Розміри радіусів зовнішніх і внутрішніх заокруглень наносять або над розмірною лінією, або над поличкою розмірної лінії. При цьому слід уникати збігу розмірних і штрихових ліній. Способи нанесення розмірних чисел при різних положеннях розмірних ліній слід вибирати, виходячи із зручності читання кресленика;

18


11) Якщо центри кількох радіусів співпадають, їх розмірні лінії можна не доводити до центру, окрім крайніх;

19

12) Допустимо умовно наблизити центр до дуги і розмірну лінію показати зі зламом під кутом 90о, якщо немає потреби вказати положення центру.

20

13) Діаметр кола позначають знаком Ø, який наносять перед розмірним числом, що вказує розмір діаметра. При нанесенні розміру діаметра всередині кола розмірні числа слід зміщувати з середини розмірних ліній і не допускати їх розміщення в точці перетину осьових ліній. Для позначення діаметра кола допускається проводити розмірні лінії з обривом незалежно від того, повністю зображене коло чи тільки його частина

21

14) Якщо деталь має кілька однакових циліндричних отворів, то їх розмір наносять на одному з них з вказівкою їх загальної кількості

22

15) Якщо діаметр отвору на зображенні 2 мм і менше, коли відсутні зображення в розрізі і перерізі вздовж осі, якщо нанесення розмірів за загальними правилами ускладнюють читання кресленика, за ДЕСТ2.318-81 допускається спрощене нанесення розмірів отворів

23

16) Радіус і діаметр сфери позначають відповідно знаком R або Ø, який наносять перед розмірним числом діаметра або радіусу. В разі, коли на кресленику важко відрізнити сферу від інших поверхонь, допускається додавати слово “сфера”, наприклад, сфера Ø15 або сфера R12
24

17) Кутові розміри вказують в градусах, хвилинах і секундах з позначенням при цьому одиниці вимірювання, наприклад, 30°35'45". При позначенні розміру кута розмірну лінію слід проводити у виді дуги кола з центром в його вершині, виносними лініями служать при цьому сторони кута

25

18) Розмірні числа, розташовані вище за горизонтальну осьову лінію, при позначенні величини кута проставляють над розмірною лінією з боку опуклості, розмірні ж числа, розташовані нижче за горизонтальну осьову лінію, проставляють з боку ввігнутості дугових розмірних ліній

26

19) Якщо для позначення кутів малих розмірів мало місця для розмірних чисел, їх слід поміщати на полицях ліній-виносок в будь-якій зоні

27

20) Позначення фасок. Фасками називають скошені кромки валу, бруска, листа чи отвору. Розмір фаски, виконаної не під кутом 45°, задається двома лінійними розмірами або одним лінійним і одним кутовим розмірами

28

21) Розмір фаски з кутом 45° наноситься двома цифрами через знак множення, наприклад 2х45°  (перше число – висота зрізаного конуса,  друге – кут нахилу твірної конуса до його осі в градусах). Фаски малих лінійних розмірів (на кресленику 1 мм і менше), виконаних під кутом 45°, допускається не зображати. Розміри таких фасок вказують над полками ліній-виносок, проведених від граней

29

22) Якщо на кресленику є декілька однакових фасок з кутом 45о, то позначення наносять на одну з них з вказівкою загальної кількості фасок

30

23) Розміри на кресленику заборонено наносити у вигляді замкненого ланцюга окрім випадків, якщо один з них позначено як довідковий*

31


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

  1. В яких одиницях виміру наносять розмірні числа?
  2. Яка товщина виносних та розмірних ліній?
  3. В яких випадках розмірні числа наносять на полках ліній-виносок?
  4. На якій відстані від лінії контуру деталі проводять розмірні лінії?
  5. Як наносять розміри сфери та квадрата?
  6. Основні правила нанесення розміру діаметра кола та радіуса дуги.
  7. В яких випадках розмірну лінію проводять з обривом?
  8. Як наносять цифри кутових розмірів?
  9. Накресліть розмірну стрілку і вкажіть її розміри.