Питання екзаменаційних білетів до курсу

1. Визначення натуральної величини відрізка прямої загального положення та кутів його нахилу до П1 та П2.
2. Проекціювання кута перетину та мимобіжності в натуральну величину . Властивості проекцій.
3. Визначити відстань від точки до площини загального положення.
4. Визначити відстань між двома паралельними прямим плоско-паралельним переміщенням.
5. Визначити натуральну величину трикутного відсіку заміною площин проекцій.
6. Визначити відстань між двома мимобіжними прямим заміною площин проекцій.
7. Визначити натуральну величину двогранного кута способом визначення кута між перпендикулярами до граней.
8. В точці площини загального положення, заданої слідами, поставити перпендикуляр величиною m.
9. Визначити відстань між двома паралельними площинами загального положення.
10. Проекціювання відстані між паралельними прямими в натуральну величину. Властивості проекцій.
11. Визначити відстань від точки до поверхні сфери.
12. На заданій прямій загального положення визначити точку, що знаходиться від заданої площини загального положення на відстані m.
13. Визначити поперечний переріз тригранної призми загального положення.
14. Визначення кута мимобіжності способом заміни площин проекцій.
15. Прямий кут перетину та мимобіжності. Властивості проекцій.
16. Головні лінії площин.
17. Визначити натуральну величину трикутного відсіку плоско-паралельним переміщенням.
18. Визначити відстань між двома паралельними площинами загального положення, заданими слідами.
19. Спосіб плоско-паралельного переміщення. Приклад.
20. Визначення відстані від точки до прямої загального положення.
21. Побудувати розгортку тригранної піраміди.
22. Побудова проекцій кола загального положення за заданим радіусом.
23. Визначення кутів нахилу прямої до площин проекцій П1 та П2.
24. Визначення кута між прямою та площиною загального положення.
25. Проекціювання відстані між мимобіжними прямими в натуральну величину. Властивості проекцій.
26. Визначити кут між прямою та площиною загального положення.
27. Поняття про чверті простору, пряма у різних чвертях.
28. Визначити відстань між двома паралельними прямим загального положення способом заміни площин проекцій.
29. Визначити відстань між двома мимобіжними прямим способом плоско-паралельного переміщення.
30. Визначити натуральну величину поперечного перерізу похилого еліптичного циліндра.
31. Побудова слідів площин, заданої трьома точками.
32. Похилу тригранну призму перетнути площиною загального положення.
33. Перетин похилої тригранної призми з прямою призмою.
34. Пряма та площина. Можливі випадки їх взаємного розташування.
35. Перетин двох сфер між собою.
36. Перетин піраміди площиною загального положення.
37. Побудувати дах будови, яка має план у вигляді трикутника зі зрізаними кутами.
38. Перетин похилого еліптичного циліндра з прямою загального положення.
39. Перетин конуса з прямою загального положення.
40. Взаємний перетин циліндра та конуса по плоских кривих.
41. Побудувати дах будови, що має в плані три прямокутних виступи.
42. перетин конуса з пів-сферою. Вісь конуса не проходить через центр сфери.
43. Косокутне допоміжне проекціювання. Приклад.
44. Взаємний перетин: 1) проекціюючої прямої з площиною загального положення. 2) проекціюючої площини з прямою загального положення 3) проекціюючої площини з площиною загального положення.
45. Перетин піраміди з прямою загального положення.
46. Переріз сфери площиною загального положення.
47. Взаємний перетин прямої призми та конуса.
48. Пряма лінія. Загальне та окреме положення. Побудова слідів на площинах проекцій.
49. Переріз сфери проекціюючою площиною.
50. Переріз конуса по гіперболі та візначення натурального виду перерізу.
51. Визначення слідів прямої на площинах проекцій та площини відповідності.
52. Перетин похилої призми з прямою загального положення.
53. Проекції кола при різних його положеннях по відношенню до площин проекцій.
54. Дві прямі. Можливі випадки взаємного розташування.
55. Перетин прямого кругового конуса проекціюючою площиною. Конічні перерізи.
56. Взаємний перетин циліндра та пів-сфери. Вісь циліндра не проходить через центр сфери.
57. Переріз прямого конуса обертання площиною загального положення.
58. Побудувати спільний дах прямокутних в плані різновисоких об’єктів.
59. переріз конуса по параболі і визначення натуральної величини перерізу.
60. перетин профільної прямої з площиною загального положення.
61. Побудова та розгортка циліндричної гвинтової лінії.
62. Чотири випадки взаємного перетину двох поверхонь 2-го порядку.
63. Каналова поверхня. Її різновиди.
64. Еволюта і евольвента.
65. Циклічна поверхня.
66. Апроксимація прямої.
67. Тригранник Френе або супровідний тріедр просторової кривої.
68. Способи утворення кривих ліній.
69. Канонічні рівняння поверхонь 2-го порядку.
70. Одно порожній гіперболоїд.
71. Тор, його різновиди та побудова.
72. Поверхні обертання 2-го порядку.
73. Розгортні та нерозгортні лінійчаті поверхні.
74. Побудова взаємного перетину двох циліндрів методом концентричних сфер.
75. Систематизація кривих поверхонь, утворених кінематичним способом.
76. Гвинтовий циліндроїд.
77. Гвинтовий коноїд.
78. Косий гелікоїд.
79. Поверхня паралельного переміщення.
80. Перетин гіперболічного параболоїда проекціюючою площиною.
81. Побудова конічної гвинтової лінії.
82. Гелікоїдальний циліндр.
83. Напрямні лінійчатої поверхні. Їх кількість і вигляд.
84. Дотична, нормаль, кривина плоскої кривої.
85. Поверхня з ребром звороту (розгортуваний гелікоїд)
86. Інженерний спосіб побудови кривих 2-го порядку.
87. Параметри форми і положення кривих 2-го порядку.
88. Гіперболічний параболоїд (коса площина)
89. Особливі точки кривої.
90. Каркасні поверхні. Точковий та лінійний каркас.
91. Побудова укосів криволінійной апарелі.
92. Побудова власної та падаючої тіні вертикального циліндра обертання.
93. Провести дотичні площини до сфери паралельно заданій площині.
94. Побудова тіней від димаря (квадратного та круглого в плані) на схилі даху.
95. Побудова тіней в циліндричній ніші.
96. Перетин котловану з топографічною поверхнею.
97. Перетин котловану з горизонтальною площиною.
98. Проекції точки, прямої та площини в проекціях з числовими позначками.
99. Побудова тіней на сходах.
100. Побудова горизонтальної площадки на топографічній поверхні.
101. Побудова тіней на циліндрі, покритому квадратною плитою.
102. Побудова власної та падаючої тіні сфери.
103. Через зовнішню точку провести дотичні площини до конуса обертання.
104. Провести дотичну площину через точку на поверхні сфери.
105. Перетин прямої із площиною в проекціях з числовими позначками.
106. Побудова тіні від вертикальної призми на стіну та цоколь будинка.
107. Побудова тіней на циліндрі, покритому круглою плитою.
108. Тіні від чотиригранної призми на півсферу.
109. Провести обгортуючу поверхню до сфери паралельно заданому напряму загального положення.
110. Провести дотичну площину в довільні точці еліпсоїда обертання.
111. Побудова тіней в конічній ніші.
112. Побудова тіней в циліндричній ніші зі сферичним завершенням.
113. Побудова власної та падаючої тіні правильної чотиригранної піраміди.
114. Перетин котловану з похилою площиною.
115. Тіні в циліндричній ніші від квадратної піраміди, вісь якої збігається з віссю ніші.
116. Побудова власної та падаючої тіні вертикального конуса обертання.
117. Побудова тіней в плоских нішах шестикутного та круглого обрису.
118. Побудова падаючої тіні від горизонтальних квадрата та круга на фронтальну площину.
119. Побудова тіней характерних конусів.
120. Провести дотичні площини до похилого еліптичного циліндра паралельно заданому напряму.

Цитати
“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. Г.Монж
Геометрія є пізнання всього існуючого.  Платон
Те, що не може геометрія, не можемо й ми.  Б. Паскаль

Tema 1

Тема 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Завдання

Питання

Література