Тема 7. Криві лінії та криві поверхні
  • Плоскі криві. Криві другого порядку

     Криву лінію можна розглянути як траєкторію точки, що рухається за певним законом, або як наслідок перетину кривих поверхонь. В інженерній графіці криві вивчають за їхніми проекціями.

     Існують плоскі та просторові криві.
Плоскою
називають криву, всі точки якої належать одній площині. Точки просторової кривої не належать одній площині.

     Плоскі криві. Січною називають пряму, яка перетинає плоску криву у двох або більше точках (рис. 7.1). Якщо точку В наближати до точки А, то в граничному положенні вони збігатимуться в точці А і січна перетвориться на дотичну. Перпендикуляр до дотичної в точці дотику називається нормаллю.


Рис. 7.1

     Викривленість кривої характеризується кривиною:

     Кривина є величиною оберненою до радіуса кола кривини R, проведеною через три точки дві з яких нескінченно близькі до третьої, яка розміщена між ними.
Єдиною кривою сталої кривини є коло.
Множина нормалей до плоскої кривої утворює жмуток, обвідною якого є крива, що називається - еволютою (рис. 7.2).

Еволюта
Рис. 7.2

     Крива відносно своєї еволюти називається евольвентою. Форму евольвенти кола мають бічні поверхні зубців деяких зубчатих коліс і шестерень (рис. 7.3).

Рис. 4.10
Рис. 7.3

     Кривинами другого порядку є еліпс, гіпербола, парабола та коло, які найбільш поширені в різних галузях техніки. Оскільки їх можна одержати в результаті перерізу конуса площиною, вони ще звуться конічними перерізами.
Еліпсом називається множина точок площини, сума відстаней від кожної з яких до двох даних точок (фокусів) є величиною сталою та дорівнює 2а (рис. 7.4).

Еліпс
Рис. 7.4


Рівняння еліпса має вигляд:

де .

Гіперболою називається множина точок різниця відстаней яких до двох даних точок (фокусів) є величиною сталою та дорівнює 2с (рис. 7.5).

Гіпербола має також дві осі (х – дійсна, у – уявна) та дві асимптоти m,і n – прямі.

Гіпербола

Рис. 7.5

Рівняння гіперболи:

де .

Парабола є геометричною множиною точок на площині, рівновіддалених від заданої точки (фокуса) (рис. 7.6). Рівняння параболи в прямокутних декартових координатах:

.


Рис. 7.6

Цитати
“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. Г.Монж
Геометрія є пізнання всього існуючого.  Платон
Те, що не може геометрія, не можемо й ми.  Б. Паскаль

Tema 1

Тема 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Завдання

Питання

Література