ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Фольта О.В., Шпільчак В.А., Юрковський П.В. Нарисна геометрія. Практикум: Навч. посібник / За ред. Є.А.Антоно-вича. – Львів: Світ, 2004. – 528 с.
 2. Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Креслення. Навч. посібник / За ред. Є.А. Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – 512 с.
 3. Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003. – 160 с.
 4. Ванін В.В. Перевертун В.В., Надкренична Т.О. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2006. – 336 с.
 5. Величко В.Л. „3D геометричне моделювання в середовищі AutoCAD” Методичні вказівки до лабор. занять для студ. техн. спец. денної та заочної форм навчання. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2006. – 58 с.
 6. Головачук І.П., Величко В.Л. Інженерна та комп’ютерна графіка. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування” денної та заочної форм навчання.  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 77 с.
 7. Гордєєва Є.П., Величко В.Л. Нарисна геометрія. Багатогранники (правильні, напівправильні та зірчасті). Частина І. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 2007. – 198с.
 8. Гордєєва Є.П., Величко В.Л. Нарисна геометрія. Багатогранники. Частина 2. Призми та піраміди. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 235 с.
 9. Гордєєва Є.П., Величко В.Л. Нарисна геометрія. Багатогранники. Частина 3. Збірник завдань. Навчальний посібник. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 200 с.
 10. Гордєєва Є.П., Лелик Я.Р. Перспектива. Відбиття в дзеркалах. Методичний посібник.– 2001.
 11. Гордєєва Є.П., Лелик Я.Р. Перспектива. Методи побудови. - Луцьк, 2001.
 12. ДСТУ 3321-96. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 27 лютого 1996 р. №82.
 13. Михайленко В.Є., Євстифеєв М.Ф., Ковальов С.М., Кащенко О.В. Нарисна геометрія. – К.: Вища школа, 2004. – 303 с.
 14. Нікуліна В.В. Нарисна геометрія. Навч. посібник. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2008.
 15. Соловьев С.А., Буланже Г.А., Шульга. Черчение и перспектива. – М., 1986
 16. Соловьев С.А ., Буланже Г.А., Шульга Задачник по черчению и перспективе. – М., 1989.
Цитати
“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. Г.Монж
Геометрія є пізнання всього існуючого.  Платон
Те, що не може геометрія, не можемо й ми.  Б. Паскаль

Tema 1

Тема 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Завдання

Питання

Література