Тема. Загальні розрахунки проектування підрозділів сучасного виробництва

 

Практичне заняття № 3

Визначення кількості обладнання виробничого підрозділу

 

    Мета роботи – набуття практичних навичок розрахунку кількості обладнання виробничого підрозділу для виготовлення виробу.

 

Короткі теоретичні відомості

         Механоскладальне виробництво складається з комплексу виробничих дільниць і допоміжних підрозділів, в яких виконуються виробничі процеси виготовлення виробів. Для виконання виробничих процесів в механоскладальному виробництві необхідне обладнання, як на виробничих, так і на допоміжних дільницях.

         За характером виконуваної роботи виробниче обладнання ділять на:

1) основне (технологічне обладнання) на якому безпосередньо виконуються операції технологічного процесу;

2) допоміжне - виконує обслуговування основного обладнання.

         Проектування механоскладальних цехів вимагає точного знання необхідної кількості основного та допоміжного обладнання. Виробничим обладнанням механічного цеху, в основному, є металорізальні верстати, тому при проектуванні цеху, дільниці виконується розрахунок, головним чином, кількості металорізальних верстатів. Кількість допоміжного обладнання (настільні верстати, преси  т. п.) в більшості випадків не розраховується, а встановлюються за нормативами.

         Визначення основного обладнання дільниці механічної обробки деталі розпочинається із встановлення нормативного коефіцієнта завантаження обладнання hз.н.:

·        для малосерійного виробництва 0,8…0,9;

·        для середньосерійного виробництва 0,75…0,85;

·        для  багатосерійного і масового виробництва 0,65…0,75.

Для попереднього встановлення типу виробництва користуються даними таблиці 3.1.

 

 

 

 

Таблиця 3.1 - Залежність типу виробництва від програми  і маси деталі [2]

Маса деталі, кг

Тип виробництва

одинич-

ний

мало-

серійний

середньо-

серійний

багато-

серійний

масовий

<1,0

<10

10…2000

1500…100000

75000…200000

200000

і більше

1,0…2,5

<10

10…1000

1000…50000

50000…100000

100000

і більше

2,5…5,0

<10

10…500

500…35000

35000…75000

75000

і більше

5.0…10

<10

10…300

300…25000

25000…50000

50000

і більше

> 10

<10

10…200

200…10000

10000…25000

25000

і більше

 

   Визначається розрахункова кількість обладнання, що необхідна для виконання кожної операції за формулою:  

,                                              (3.1)

 

де  Nрічна  програма випуску, шт.;  Тш – штучно-калькуляційний час; Fд=4029 – дійсний річний фонд роботи обладнання, год; hз.н. – нормативний коефіцієнт завантаження обладнання.

       Заокруглюється mр в більшу сторону до цілого числа, і отримується кількість робочих місць “Р”.

   Розраховується дійсний коефіцієнт завантаження обладнання: 

                                                   (3.2)

 

      Якщо  hз.ф.hз.н., то необхідно збільшувати “Р” до тих пір, поки hз.ф.hз.н.

Всі розрахунки  зводяться в таблицю 3.2, сумуючи в кінці “Р”.

 

Таблиця 3.2

Операція

Тш.к.

mр.

P

hз.ф.

1

2

3

4

6

 

 

 

 

 

 

Ʃ

 

Ʃ

 

 

         За вказаною вище послідовністю розраховується кількість обладнання для виготовлення усі виробів на дільниця виробництва. Сумуючи знаходять кількість обладнання структурного підрозділу виробництва – механічного цеху.

     У механічному цеху рекомендується мати не менше 100 верстатів основного виробництва. Якщо за розрахунками  кількість обладнання є значно меншою, то необхідно провести  до завантаження виробництва. Для цього знаходиться, наближено, кількість подібних виробів для виготовлення у цеху за формулою:

,                                                     (3.4)

 

де Сп – прийнята кількість верстатів у цеху; Р– прийнята кількість верстатів на дільниці виготовлення деталі.

Розрахункова кількість виробів заокруглюється до прийнятої Вп.

Уточнюється кількість верстатів у цеху за прийнятою кількістю виробів:

Вп· mп = Сп                                                        (3.5)

 

Крім цього у цеху до основного обладнання включають і ручні місця слюсарів в механічних дільницях, що  становлять 2% від Сп.

До обладнання цеху відносяться і верстати допоміжних підрозділів. Їх кількість приймається у відсотка від основного обладнання цеху. Зокрема:

- для ремонтної бази механіка Срем становить 4% від Сп;

- для групи ремонту пристроїв та інструменту Ср.п.-і становить (1,4…4)% від Сп;

- для дільниці заточування Сзат становить (4…6)% від Сп.

 

Порядок виконання роботи

1.   Ознайомлення з алгоритмом визначення кількості обладнання виробничого підрозділу.

2.   На основі запропонованого маршруту механічної обробки та вказаних норм часу визначити орієнтовну кількість обладнання для операції виготовлення деталі на дільниці. Оформити таблицю 3.2.

3. Визначити укрупнено кількість обладнання у цеху.

4. Визначити кількість верстатів допоміжних підрозділів.

5. Висновки

Зміст звіту

1. Мета  роботи.

2. Розрахунки та пояснення.

3. Зведена таблиця 3.2.

4. Висновки.