АНОТАЦІЯ

 

Робоча навчальна програма дисципліни „Композити та дисперсні матеріали є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство. Робоча навчальна програма може бути використана для підготовки бакалаврів та магістрів інших спеціальностей.

Зміст програми передбачає лекції, лабораторні заняття, курсову роботу і самостійну роботу. Програма дисципліни складається з двох модулів. Форма семестрового контролю – залік, екзамен.