foto

foto

foto

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:

2.1. Мета дисципліни – вивчити основні закономірності і принципи побудови та функціонування, методи аналізу та синтезу систем автоматичного керування технологічними процесами; розрахунок окремих контурів регулювання, а також вироблення навичок проектування функціональних схем автоматизації технологічних процесів.

2.2. Основні завдання вивчення дисципліни- засвоєння теоретичних основ побудови систем автоматизації: підбір відповідних технічних засобів автоматизації та виконавчих механізмів для контролю та керування технологічним процесом; розробка схем автоматизації окремих технологічних процесів.

2.3. Згідно із вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Знати:

- поняття автоматизації;

- поняття технології;

- поняття технологічного процесу;

- типові технологічні процеси;

- технічні засоби автоматизації (ТЗА), виконавчі механізми та регулюючі органи (ВМРО) для контролю і керування параметрами конкретних технологічних процесів;

- об’єкти автоматизації в конкретних технологічних процесах;

- вхідні та вихідні параметри технологічних процесів для регулювання;

- основні функції систем автоматизації .

вміти:

- будувати схеми автоматизації;

- застосовувати сучасні системи автоматизації технологічних процесів: об’єктів регулювання рівнів та витрати; об’єктів процесів безперервного дозування сипучих матеріалів; процесів змішування; об’єктів процесів переміщення твердих матеріалів; об’єктів теплових процесів; процесів приготування тіста; об’єктів процесів абсорбції; об’єктів процесів сушки.

3.Програма навчальної дисципліни.

Змістовий модуль 1. « Одноконтурні системи автоматичного регулювання».

Тема 1. Вступ. Основні поняття в автоматиці.

Тема 2. Класифікація систем автоматизації.

Тема 3. Одноконтурні системи автоматичного регулювання.

Регулювання витрати. Динамічні характеристики контурів витрати. Вплив динамічних характеристик регуляторів на контур витрати. Вибір закону регулювання. Особливості впливу D- складової на контур регулювання.

Тема 4. Аналіз систем регулювання

Вибір структури й оцінка параметрів систем регулювання. Аналіз та взаємозв’язок між параметрами об'єкта Вибір координат керування. Аналіз статичних зв'язків між вхідними та вихідними координатами.

Тема 5. Синтез систем регулювання.

Вибір засобів для реалізації контурів регулювання параметрів.

Розрахунок основних параметрів математичних моделей.

Модуль 2.

Змістовий модуль 2.Автоматизація типових технологічних процесів.

Тема 5.Автоматизація теплових процесів.

Автоматизація процесів нагрівання та охолодження.

Фізичні основи нагрівання та охолодження, та їх основні закономірності. Структурні схеми теплообмінної апаратури. Динамічні характеристики теплообмінників. Одноконтурне регулювання. ФСА теплообмінника. Схема регулювання температурою зміною витрати продукту в байпасному трубопроводі. Каскадне та комбіноване регулювання температурою

Тема 6.Автоматизація масообмінних процесів.

Фізико-хімічні основи процесу. Схема одноконтурного регулювання ректифікаційною колоною. Схема триконтурного каскадного регулювання концентрацією в кубі колони. Схема регулювання складом цільового компонента за різницею температури кубового залишку та еталонної рідини.

Тема 7.Автоматизація механічних процесів.

Автоматизація транспортування твердих матеріалів.Загальні відомості. Стрічкові, пластинчасті, скребкові, гвинтові, вібраційні транспортери як об’єкти керування. Автоматичний контроль і сигналізація роботи конвеєрного транспорту. Автоматичне керування конвеєрним транспортом. Всмоктуючі і нагнітаючі пневматичні установки транспортування як об’єкти керування. Автоматичне керування пристроями пневматичного транспорту.

Тема 8. Автоматизація гідродинамічних процесів.

Автоматизація реакторів. Автоматизація процесу змішування рідин.

Принципи керування роботою реакторів. Динамічні та статичні характеристики реакторів. Математичні моделі хімічних реакторів. Регулювання реакторів безперервної дії.

Тема 9. Автоматизація типових реакторів.

Схема каскадного регулювання реактором безперервної дії. Схема регулювання газовим реактором. Регулювання реакторів напівбезперервної дії. Регулювання реакторів періодичної дії. Регулювання трубчастими реакторами

foto

foto

foto

foto

5.Теми практичних занять

foto

6.Теми лабораторних занять

foto

7.Самостійна робота

foto

foto

8.Методи навчання

Курс “Автоматизація технологічних процесів та виробництв” для напрямку 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” читається протягом 1 семестра.

Курс передбачає:

- лекції ;

- практичні заняття;

- лабораторні заняття

- самостійну роботу студентів;

Після закінчення вивчення дисципліни у кінці семестру – екзамен.

При вивченні курсу “Автоматизація технологічних процесів та виробництв” враховується взаємозв’язок з такими навчальними дисциплінами: виконавчі механізми та регулюючі органи, технічні засоби автоматизації, теорія автоматичного регулювання.

9. Методи контролю

При вивченні студентами дисципліни передбачається три види контролю: поточний, модульний і підсумковий.

Поточний контроль здійснюється під час виконання студентами позааудиторних та аудиторних робіт. На виконання позааудиторних робіт встановлюються відповідні терміни. Найвищим числом балів оцінюється робота, яка виконана у встановлений термін, без помилок і на високому рівні згідно вимог діючих державних стандартів. Оцінка знижується при недостатній якості, невідповідності вимогам державних стандартів, недостатньої якості знань із даної теми. Роботи із значними помилками повертаються студенту для виправлення на термін до одного тижня без зниження оцінки. Оцінка за роботу, виконану після встановленого терміну, перераховується із коефіцієнтом 0,7.

Виконання аудиторних робіт супроводжується необхідними консультаціями викладача. На оцінку аудиторної роботи впливає наявність помилок, рівень і відповідність державним стандартам в оформленні роботи.

Модульний контроль здійснюється у вигляді виконання контрольних завдань або відповіді на тестові запитання. У тестах для кожного запитання подані декілька відповідей, із яких лише одна вірна.

Семестровий контроль здійснюється:

– у вигляді екзамену в кінці семестру (при умові проходження студентом всіх етапів поточного і модульного контролю) шляхом письмової відповіді на теоретичні запитання та розв’язку практичних задач. Під час екзамену оцінюються теоретичні знання та вміння володіти набутими навиками при розв’язанні задач. На оцінку впливає наявність помилок у розв’язанні практичних задач і повнота відповіді на теоретичні запитання.

10. Розподіл балів, які отримують студенти на заліку 1 семестр

foto

foto

foto