Практична робота 8

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСІВ АБСОРБЦІЇ

План

1. Схема автоматизації процесу абсорбації.

2. Опис схеми автоматизації процесу абсорбції.

3. Питання для самоконтролю.

При абсорбції відбувається поглинання газу рідким поглиначем. Процес абсорбції схематично показаний на рисунку 13.

foto

Абсорбція – (розділення) ПОВНЕ поглинання з газової суміші тої чи іншої речовини РІДИНАМИ. З газової суміші забираємо небажані компоненти рідиною, при цьому рідина всім об’ємом проходить через весь об’єм газової суміші.

В той час як Адсорбція (очищення!!!) (від лат. ad — на, при і лат. sorbeo — поглинаю) - ВИБІРКОВЕ поглинання речовини з газового чи рідкого середовища поверхневим шаром ТВЕРДОГО ТІЛА. (З газової чи рідинної суміші небажані компоненти забираємо твердим тілом частково.

Газ, що надходить у абсорбер, омивається вхідним розчинником-абсорбентом. Вихідний розчин Пвих що є готовим продуктом, вибирається з абсорбера на виробництво.

При автоматизації абсорберів потрібно забезпечити регулювання концентрації вихідного розчину, рівня та тиску газу в абсорбері.

Абсорбенти як об’єкти автоматизації описуються диференціальними рівняннями власних похідних. Це пояснюється тим, що в процесі бере участь весь об’єм рідини. В цілях спрощення моделей процесів абсорбції проводять їх апроксимацію, тобто наближене представлення у вигляді звичайних динамічних ланок. У цьому випадку процес абсорбції описується аперіодичною ланкою другого порядку з чистим запізненням. У зв’язку з тим, що абсорбери мають значні розміри, вони по каналу «витрата абсорбенту – концентрація вихідного розчину» характеризуються значними інерційностями і часом запізнювання.

Для СА абсорбера, наведеної на рисунку 13, автоматичне регулювання рівня розчину і тиску газу в абсорбері здійснюється за розглянутими вище схемами. Для регулювання концентрації вихідного розчину вона вимірюється датчиком концентрації 1а, сигнал якого надходить на показуючий і самописний прилад 1б з ізодромним законом регулювання. Регулюючий вплив через панель дистанційного управління 1в змінює за допомогою виконавчого механізму 1г подачу абсорбенту в абсорбер.

Питання для самоконтролю:

1. Накресліть схему автоматизації абсорбера.

2. Опишіть схему автоматизації абсорбера.

3. Поясніть, якою ланкою характеризуються процеси абсорбції.