ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Складання циклограми роботи й визначення продуктивності РТК

Мета

1. Будування циклограм й роботи РТК. Визначення техніко-економічного показника РТК.

Короткі теоретичні відомості

Одним із основних шляхів розвитку сучасного виробництва є комплексна механізація та автоматизація, якій характерне широке використання автоматичних ліній та роботизованих комплексів.

Автоматичні верстатні системи, до складу яких входить промисловий робот, називають роботизованими технологічними комплексами (РТК). РТК Визначається як сукупність одиниці технологічного обладнання, ПР та засобів оснащення, яка автоматично функціонує і здійснює багаторазові цикли. ( творення РТК відбувається у двох напрямках:

- створення однопозиційних РТК, в яких завантажувальний ПР обслуговує один верстат;

- створення багатопозиційних РТК, в яких транспортно-завантажувальний ПР обслуговує кілька верстатів.

Як правило, роботизовані комплекси складаються з технологічного обладнання, роботів або маніпуляторів, пристроїв для подавання, транспортування й складання деталей. Роботизовані комплекси повинні убезпечувати виконання всіх технологічних операцій у певній послідовності, з заданою продуктивністю і точністю робота РТК повинна здійснюватися чітко їй циклограмою його роботи. Циклограма - графічне зображення послідовності, тривалості й узгодженості в часі всіх операцій робочого циклу обробки деталей. Циклограми будують з метою визначення послідовності операцій виявлення втрат часу в циклі.

Зняття циклограми необхідно розпочати з визначення загальної тривалості циклу. Бажано провести неодноразові заміри і шляхом їх статистичного опрацювання, визначити середню тривалість циклу.

foto

п - кількість замірів;

Т-тривалість і-го циклу.

Відомо, що тривалість робочого циклу - це проміжок між двома однаковими елементами робочого циклу.

Після того, як визначена тривалість робочого циклу, необхідно визначити мас кожного елемента. Слід пам’ятати, що деякі складові циклу, наприклад і свердління, складається з швидкого підведення інструмента, робочий хід, швидке відведення інструмента. Необхідно заміряти кожен із цих елементів.

В умовах лабораторних робіт баланс продуктивності може бути складений тільки приблизно.

Відомо, що технологічна продуктивність

foto

де Т - робочий цикл у хвилинах;

ƞ - коефіцієнт використання.

Величина Т береться з циклограми роботи. Фактичну продуктивність і значної помилки слід брати рівною програмі випуску з урахуванням її можливого перевиконання.

Хід роботи

1.Вивчити ТП обробки на РТК.

2.Накреслити розміщення обладнання.

3.Визначити тривалість робочого циклу.

4.Визначити тривалість окремих операцій.

5.Скласти циклограму роботи РТК.

6.Визначити величину програми випуску деталей на РТК.

7.Обчислити величину технологічної продуктивності й цикло- продуктивність.

Звіт з лабораторної роботи повинен містити:

1.Тему роботи.

2.Мету роботи.

3.Короткі теоретичні відомості.

4.Завдання згідно варіанту.

5.Опис елементів РТК.

6.Циклограму роботи РТК.

7.Величину технологічної продуктивності.

8.Висновок.

Завдання

Вибрати схему РТК й записати ТП механічної обробки. Визнач тривалість кожної операції.

Обчислити величину технологічної продуктивності й циклову продуктивність. На основі експериментальних даних скласти циклогр роботи РТК.

foto

7.5. Контрольні запитання

1.Роботизованим комплекс та його призначення.

2.Визначення тривалості робочого циклу.

3.Визначення технологічної, циклічної та фактичної продуктивності.

4.Пояснити принцип складання циклограми роботи обладнання.

5.Вказати фактори впливу на величину програми випуску.

Використана література

1.Лищинский Л.Ю. Структурный и параметрический синтез гибких производственных систем. - М.: Машиностроение, 1980. - 333 с.

2.Робототехника и гибкие автоматизированные производства /Под ред. И.М.Макарова. - М.: Высшая школа, 1986. Кн. 1...9.

3.Спыну Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и при¬менение. - К.: Вища школа, 1991.-331 с.

4.Гибкое автоматизированое производство /Под ред. С.А.Майорова, Г.В.Орловского. - Д.: Машиностроение, 1985.-454 с.