ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Експериментальне визначення коефіцієнта швидкості для двох масового вібраційного лотка-транспортера

Мета

1.Ознайомлення з конструкцією і принципом роботи двох масового вібраційного лотка-транспортера.

2.Експериментальне визначення залежності коефіцієнта швидкості від нормальної складової амплітуди коливань лотка.

Короткі теоретичні відомості

Переміщення заготовки по лотку забезпечується за рахунок сили тертя F, значення якої можна визначити за формулою

foto

Величина сили тертя F не може бути більшою добутку Gf ,де f- коефіцієнт тертя заготовки по лотку, а після підстановки

foto

Переміщення заготовки А по лотку В можливе тільки тоді, коли лоток коливається з різними прискореннями в напрямку стрілок С і Д.

foto

При гармонійному законі коливанні руху, який дозволяє працювати в умовах резонансного та білярезонансного настроювання завантажувального пристрою, лотку, який встановлений під кутом , надається коливний рух під кутом foto

Режими роботи вібролотків (вібробункерів) можуть бути різними і складатися з ряду етапів: розгону, гальмування, вільного польоту, другого гальмування та сумісні руху з лотком. Схеми руху заготовки по лотку зображено на рисунк 6.2

Диференціальні рівняння в початковий період руху заготовки в системі координат Х та Y (рис 6.2) такі:

foto

Швидкості різних етапів і величини шляхів, які проходить заготовка визначають так:

- для позиції розгону

foto

У цих формулах: f-коефіцієнт тертя, foto фазові кути при русі заготовки на лотку. Ефективність роботи лотків (бункерів) характеризується коефіцієнтом швидкості Кс величиною відношення середньої (швидкості руху заготовки до максимальної швидкості руху лотка

foto

Порушення плавності руху заготовок проходить при постійній швидкості їх ударів з лотком, що виникають у результаті мікропольотів заготовок, які залежать від параметра значення якого є безрозмірною величиною та визначається за формулою

foto

Прилади та інструменти

1. Вібраційний лоток-транспортер.

2. Відрахунковий мікроскоп для вимірювання амплітуди коливань.

3. Секундомір.

4. Циліндричні зразки транспортуючих виробів з різних матеріалів.

5. ЛАТР.

Опис установки для проведення експерименту

Експериментальна установка (рис.6.3) складається з вібраційного лотка- транспортера 7, відрахункового мікроскопа 2 для виімірювання амплітуди робочого органу лотка, лабораторного трансформатора (ЛАТР) 3 для регулювання амплітуди коливань робочого органу.

Відрахунковий мікроскоп (рис.6.4) складається з корпуса 3, нерухомо закріпленого в штативі 5, тубуса 4 з об’єктивом, який може переміщуватися в корпусі вздовж осі, а окуляр переміщується відносно тубуса обертанням головки окуляра. Між об’єктивом і окуляром на тубусі 4 розташована шкала 2.

Переміщенням тубуса забезпечується чіткість зображення, а переміщенням окуляра - чіткість шкали. Амплітуда коливань лотка фіксується на шкалі мікроскопа у вигляді розтягнутої світлової плями. Вона утворюється від малого отвору в діаграмі 6, розташованій на лотку 7 і підсвіченій ззаду джерелом світла 8. Для відрахування амплітуди коливань (рис.6.4) необхідно обертанням тубуса встановити шкалу так, щоб її риски 2 були перпендикулярні до лінії світлової плями 1, після чого можна визначити розмір лінії світлової плями за шкалою. Множення числа поділок на 0,1 мм (ціна поділки мікроскопа) дає величину розмаху коливань (подвоєної амплітуди) у мм.

foto

Порядок виконання роботи

За допомогою ЛАТРа і відрахункового мікроскопа встановити на лотку розмахи 2 А в мм: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6. Для кожного з трьох вказаних викладачем циліндричних зразків з різними коефіцієнтами тертя визначити середню швидкість переміщення для всіх заданих амплітуд А. Швидкість визначається фіксацією секундоміром часу t, за який зразок пройде вас довжину лотка l=7,2 м, за формулою

foto

Результати вимірювань і підрахунків записати в таблицю 2.

Для кожної амплітуди А обчислити її нормальну Ан і повздовжню Ап вкладові за формулами (6.1) і (6.2).

Обчислити максимальну повздовжню швидкість лотка.

Обчислити коефіцієнт швидкості Кс. Побудувати графіки Кс=Кс (Ан )для ножного з трьох зразків. На кожній кривій вказати коефіцієнт тертя виробу по лотку. Коефіцієнти тертя використаних матеріалів наведено в таблиці 6.1.

foto

Порядок оформлення

1.Вказати мету роботи.

2.Накреслити схему експериментальної установки (рис. 6.3).

3.Розрахувати коефіцієнт швидкості Кс для однієї з амплітуд Ан.

4.Накреслити таблицю з результатами розрахунків для всіх амплітуд і зразків а також графіки Кс=Кс (Ан ).

Контрольні запитання

1. При якій умові проходить рух заготовки з лотком?

2. Написати диференціальні рівняння початкового періоду руху заготовки на лотку.

3. Назвати основні етапи режиму роботи віброкотка.

4. Обчислити швидкість переміщення заготовок.

5. Визначити коефіцієнт швидкості.

Використана література

1.Повидайло В.А. Расчет и конструирование вибрационных питателей. Машгиз, 1962.

2.Камишний Н. И. Автоматизация загрузки станков. М.: - Машиностроение, 1977. 285 с.

3.Волчкевич Л. И., Кузнецов М. М., Усов В. А. Автоматы и автоматические линии. М.: Высшая школа, 1976, -ч.2,336 с.