Додаток А
Рекомендації до виконання завдань лабораторних робіт 10-15 згідно варіантів

 

Таблиця А.1 – Рекомендації до завдання 1.2.2.5

 

Рекомендації

1

метод має повертати значення типу String – бінарний код Грея, представлений у вигляді символьної послідовності, одержуваної на основі цілого числа-аргументу методу;

2

для коду Грея кожне i-е число відрізняється від "сусідніх" (i-1)-го та (i+1)-го чисел значенням лише одного бінарного розряду. Наприклад, послідовність чисел 0, 1,…, 7 у трьохрозрядному коді Грея буде мати вигляд "000", "001", "011", "010", "110", "111", "101", "100";

3

код Грея обчислюється за формулою , де  – бінарне представлення числа, що кодується,  – бінарнеипредставлення числа, що кодується, зміщене на один розряд вправо,  – оператор "виключаюче або". Java-реалізацію зазначеної формули можна представити виразом g_i = x_i^( x_i >> 1); – для завдання формату коду Грея можна використовувати метод format класу String. Наприклад, щоб обмежити довжину деякої символьної послідовності (рядка) трьома символами для бінарних розрядів, зазначений метод можна використати так: format("%3s", str);

4

при програмній реалізації методу одержання коду Грея в символьній послідовності, що починається з символу '0', здійснюється автоматичне заміщення останнього символом відступу '_'. Це ускладнює процедуру параметризованого тестування. Для запобігання цьому можна використати метод replace класу String. Наприклад, у результаті виклику методу replace('a', 'b') символ 'a' буде заміщено символом 'b'.

 

Таблиця А.2 – Рекомендації до завдання 1.2.2.6

Рекомендації

1

обчислення НСД можна виконати ітераційно – згідно алгоритму

де x та y – цілі числа.