Мета курсу:  є оволодіння різноманітними аспектами забезпечення надійності обчислювальних пристроїв, персональних комп’ютерів (ПК) і комп’ютерних систем, методами контролю цифрових пристроїв. Особливу увагу приділено методам і засобам діагностування ПК, програмного забезпечення, від умілого використання яких значною мірою залежить надійність їх функціювання. Також завданням даного курсу є висвітлення питань модернізації та експлуатаційного обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

 

Завдання дисципліни: у результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

ЗНАТИ:

1.    Суть і основні елементи надійності;

2.    Методи забезпечення надійності;

3.    Методи контролю цифрових пристроїв;

4.    Методи діагностування цифрових,мікропроцесорних пристроїв і ПК;

5.    Апаратні засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв;

6.    Програмні засоби діагностування персональних компютерів;

7.    Діагностування програмного забезпечення;

8.    Загальні питання модернізації комп’ютерних систем і мереж;

9.    Сутність, завдання, основні параметри експлуатаційного обслуговування.

УМІТИ:

 

1.    Визначати інтенсивність відмов для кожного блоку;

2.    Розраховувати ймовірність безвідмовної роботи одного компонента;

3.    Застосовувати різні методи для забезпечення більш високої надійності обчислювальної техніки;

4.    Перевірити об’єкт на виконання ним робочих функцій;

5.    Шукати несправні компоненти і елементи об’єкту діагностування та вказати їхні дефекти;

6.    Прогнозувати стан об’єкту на чітко визначений час,коли відомий закон поступової зміни параметрів об’єкта діагностування;

7.    Застосовувати апаратні,програмні або змішані засоби діагностування для визначення місця прояву несправностей;

8.    Обирати методи і засоби оперативного відновлення програмних засобів;

9.    Проводити модернізацію окремих блоків для підвищення продуктивності роботи персонального комп’ютера,систем і мереж;

10. Обслуговувати ПК і комп’ютерні системи.

 

  БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМ:

 З сучасними технічними засобами інформаційних систем та їх практичного застосування.

 

Опис навчальної дисципліни. 

10 семестр

Тема 1. Суть і основні елементи теорії надійності. Розподіли ймовірності безвідмовної роботи

Тема 2. Методи забезпечення надійності

Тема 3. Методи контролю цифрових пристроїв

Тема 4. Методи діагностування цифрових, мікропроцесорних пристроїв і ПК

Тема 5. Засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв

Тема 6. Діагностування програмного забезпечення

Тема 7. Модернізація ПК і комп’ютерних систем

Тема 8. Експлуатаційне обслуговування персональних комп’ютерів, систем і мереж