Дисципліна  Організація баз даних” спрямована на вивчення студентами теорії та практики організації баз даних в сучасних інформаційних системах. Дисципліна “Організація баз даних” є варіативною складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу за напрямом підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія».

Зміст програми передбачає лекції, лабораторні роботи, самостійну роботу, а також виконання контрольних робіт. Форма семестрового контролю – залік.

Мета вивчення дисципліни: є вивчення студентами теорії реляційних баз даних, принципів побудови та функціонування сучасних систем керування базами даних, функції захисту баз даних і реалізацію цих положень на практиці.

Задачі вивчення дисципліни: дати студентам повне уявлення про різні підходи до проектування БД, про методи фізичної і логічної організації файлів БД; про сучасний стан і тенденції розвитку БД і СУБД.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

-       будувати модель даних концептуального (логічного) рівня – модель «сутність-зв’язок»;

-       будувати модель даних даталогічного (фізичного) рівня – реляційну модель;

-       застосовувати постреляційні моделі даних;

-       виконувати фізичне проектування БД;

-       оптимізувати зберігання та методи доступу до даних;

-       розробляти структуровані запити до БД;

-       створювати розподілені системи;

-       розробляти програмне забезпечення БД за допомогою мов високого рівня.