Додаток до практичних

Додаток 1
Приклад числових розрахунків до виконання завдання практичної роботи №1

Завдання: розрахувати регулюючий орган, якщо задані:

-тиск на вході в трубопровідну сітку, Рп =4.5кгс/см2;

-тиск на виході з трубопровідної сітки, Рк =2.5 кгс/см2;

-межі регулювання об’ємної витрати рідини Qmax =25, Qmin =17м3/год, які повинен забезпечити шуканий регулюючий орган (РО), 

-температура матеріального потоку -Т1 =230С .

-довжина відрізку трубопроводу, l1 = 3.5, l2 = 6.5, м;

-різниця висот розташування входу трубопровідної сітки відносно осі РО, hп = 1.7 м;

-різниця висот розташування виходу трубопровідної сітки відносно осі РО hк=2.6 м.

Розрахунок:

1.Знаходимо для даної речовини:

·                   для рідинигустину  при температурі транспортування r=1.02 г/см3;

·                   кінематичну в’язкість n = 0.55(см2/с).

2.Задаємось допустимою швидкістю речовини в трубопроводі , виходячи з рекомендованих діапазонів:для рідин [w] від 1 до 2 м/с.Нехай w = 1.5 м/с;

3.Визначаємо орієнтовний  діаметр трубопроводу:

 

отримане значення округлюємо до найближчого більшого стандартного значення: DT = 80 мм.

4.Визначити приведені коефіцієнти гідравлічного опору ділянок трубопроводу до РО  - xп і після РО -  xк по формулі:

  

де i  - номер ділянки трубопровідної сітки з умовним діаметром Dті;

N = 2кількість ділянок трубопровідної сітки;

Dті= 80 ммумовний діаметр і-ої ділянки;

К0 = 1,25корекційний коефіцієнт на зварні стики і фланці;

liдовжина відрізку трубопроводу і-ої ділянки, l1 = 3.5 м, l2 = 6.5  м;

l = 0.052коефіцієнт тертя стінки;

jкоефіцієнт jго місцевого опору і-ої ділянки. Для прямолінійної ділянки:

j = 0,1, для коліна під кутом 900 j = 0,15

5.Визначаємо число Re за формулою :

     

 Коефіцієнт тертя  визначаємо за формулою при ламінарному (2006<2320) режимі:

          

6. Перевіряємо, чи не виходить дійсна швидкість потоку в трубопроводі за межі допустимого.

 Дійсна швидкість потоку в трубопроводі визначається при максимальній витраті, згідно формули для рідин

               

Обмеження швидкості потоку на вході РО: 5  м/с – для рідин, отже реальна швидкість не перевищує гранично-допустимої.(1.39<5)

7.Визначаємо тиски на  вході р1 і виході р2 РО, перепади тисків на РО Dрро і трубопроводі Dрт при максимальній витраті, кгс/см2 :

,

,   

де hп = 1.7різниця висот розташування входу трубопровідної сітки відносно осі РО, м

,

,

де hк = 2.6різниця висот розташування виходу трубопровідної сітки відносно осі РО, м

Dрро = р1 – р2 = 4.582.32 = 2.26,

 Dрт = р1пр – (р2пр + Dрро) = 4.67 – (2.23 + 2.26) = 0.18 ,

8. Обраховують  максимальну розрахункову пропускну здатність :

9.Вибір типорозміру РО: за значенням максимальної пропускної здатності вибираємо  клапан регулюючий двосідельний з мембранним виконавчим механізмом  25с94 (96) нж  (рис.1) з  умовною пропускною здатністю =25 м3/год.

mim1

Рисунок 1. Клапан регулюючий двосідельний з мембранним виконавчим механізмом  25с94 (96) нж. 

Вибираний РО типу: клапан регулюючий двосідельний з умовною пропускною здатністю =25 м3/год, найближчою більшою стосовно отриманого значення  , помноженому на коефіцієнт запасу

.

25>16.8

Dy = 50 мм. Це задовольняє умову 0.25D< Dy <D, тобто 20< 50<80

 

 Перевіряємо вплив в’язкості рідини на пропускну здатність обраного РО.

Визначаємо число Rey , віднесене до умовного проходу вибраного РО

Оскільки >2320, то поправочний коефіцієнт на вплив в’язкості рідини =1, а  коефіцієнт запасу  в межах 1.1…1.2. Нехай =1.1

Рисунок 2. Значення коефіцієнта  для різних виконуючих механізмів:

1 - двосидельних; 2 - односидельних; 3 - заслінкових

 

Так як  (18.48<25) вибір РО вважаємо закінченим.

 Проводимо перевірку РО на критичні умови експлуатації.

Для потоку рідини перевіряємо РО на можливість виникнення кавітації:

визначаємо коефіцієнт опору РО

      

де        .

Рисунок 3. Залежність коефіцієнтів кавітації  і  від коефіцієнта гідравлічногоопору .

1 - для двосидельних виконавчих механізмів і односидельних (подача рідини на затвор);

2 -  і  для односидельних (подача рідини під затвор);

3 -  для двосидельних виконавчих механізмів і односидельних (подача рідини на затвор)

 

         Згідно  рис. 3 знаходимо коефіцієнт кавітації =0.45, потім розраховуємо максимально припустимий перепад  тисків

Оскільки , то вибраний РО буде працювати в кавітаційному режимі.

За графіком (рис. 3) знаходимо критичний коефіцієнт =0.55 і розраховуємо критичний перепад тисків у РО

Максимальна пропускна здатність вибраного РО в кавітаційному режимі:

Висновок: за вхідними даними не можливо вибрати РО, уникнувши кавітаційного режиму. Можна було б  вибрати інший РО з ще більшою умовною пропускною здатністю  і розрахунки повторювати до досягнення ламінарного режиму, але витрата вибраного РО і так є максимально допустимою згідно вхідних даних. Тому вибір РО можна вважати закінченим.