Практична робота №1

Тема:  Розрахунок  та вибір  регулюючого  органу

Завдання:  вибрати регулюючий орган якщо задані

-тиск на вході в трубопровідну сітку  Рпкгс/см2;

-тиск на виході з трубопровідної сітки Рккгс/см2;

-Qmax, Qmin – межі регулювання об’ємної витрати рідини Q, які повинен забезпечити шуканий регулюючий орган (РО), м3/год., або:

-Qнmax, Qнmin – межі регулювання витрати газу Qн, приведеної до нормальних умов, які повинен забезпечити шуканий РО, м3/год.,  або:

Gmax, Gmin – межі регулювання масової витрати речовини G, які повинен забезпечити шуканий РО, кг/год.;

-температура матеріального потоку Т1, 0С.

-довжина відрізку трубопроводу і-ої ділянки-lі;

-різниця висот розташування входу трубопроводної сітки відносно осі РО- hn, м;

-різниця висот розташування виходу трубопроводної сітки  відносно осі РО -hк ,м

Таблиця 3.   Вихідні  дані до виконання практичної роботи № 1

Варі-

ант

Рп

кгс/см2

Рк

кгс/см2

Для рідин

11

12

Для газів

Т1,0С

Qмах м3/год

Qмін

м3/год

h (n)

h (k)

Qнмах

Qнмін

1

3.0

1.0

10

2

0.2

1.1

2.0

5.0

 

 

8

2

3.1

1.1

11

3

0.3

1.2

2.1

5.1

 

 

9

3

3.2

1.2

12

4

0.4

1.3

2.2

5.2

 

 

10

4

3.3

1.3

13

5

0.5

1.4

2.3

5.3

 

 

11

5

3.4

1.4

14

6

0.6

1.5

2.4

5.4

 

 

12

6

3.5

1.5

15

7

0.7

1.6

2.5

5.5

 

 

13

7

3.6

1.6

16

8

0.8

1.7

2.6

5.6

 

 

14

8

3.7

1.7

17

9

0.9

1.8

2.7

5.7

 

 

15

9

3.8

1.8

18

10

1.0

1.9

2.7

5.8

 

 

16

10

3.9

1.9

19

11

1.1

2.0

2.9

5.9

 

 

17

11

4.0

2.0

20

12

1.2

2.1

3.0

6.0

 

 

18

12

4.1

2.1

21

13

1.3

2.2

3.1

6.1

 

 

19

13

4.2

2.2

22

14

1.4

2.3

3.2

6.2

 

 

20

14

4.3

2.3

23

15

1.5

2.4

3.3

6.3

 

 

21

15

4.4

2.4

24

16

1.6

2.5

3.4

6.4

 

 

22

16

4.5

2.5

25

17

1.7

2.6

3.5

6.5

 

 

23

17

4.6

2.6

26

18

1.8

2.7

3.6

6.6

 

 

24

18

4.7

2.7

27

19

1.9

2.8

3.7

6.7

 

 

25

19

4.8

2.8

28

20

2.0

2.9

3.8

6.8

 

 

26

20

4.9

2.9

29

21

2.1

3.0

3.9

6.9

 

 

27

21

5.0

3.0

30

22

2.2

3.1

4.0

7.0

 

 

28

22

5.1

3.1

31

23

2.3

3.2

4.1

7.1

 

 

29

23

5.2

3.2

32

24

2.4

3.3

4.2

7.2

 

 

30

24

5.3

3.3

33

25

2.5

3.4

4.3

7.3

 

 

31

25

5.4

3.4

34

26

2.6

3.5

4.4

7.4

 

 

32

26

5.5

3.5

35

27

2.7

3.6

4.5

7.5

 

 

33

27

5.6

3.6

36

28

2.8

3.7

4.6

7.6

 

 

34

28

5.7

3.7

37

29

2.9

3.8

4.7

7.7

 

 

35

29

5.8

3.8

38

30

3.0

3.9

4.8

7.8

 

 

36

30

5.9

3.9

39

31

3.1

4

4.9

7.9

 

 

37


Методика  вибору і розрахунку регулюючого органу

 

         У задачу вибору і розрахунку регулюючого органу (РО) входить визначення його пропускної здатності, діаметра умовного проходу,  вибір пропускної і витратної характеристик, розрахунок коефіцієнта передачі  РО Кро ( значення Кро  використовується надалі при розрахунку системи автоматичного регулювання).

         Для розрахунку необхідні наступні вихідні дані:

         схема технологічної трубопровідної сітки, на якому встановлений РО, із приведенням довжини кожної ділянки трубопровідної сітки, види місцевих опорів і їхня кількість, а для рідин, крім того, - різниця висот розташування входу і виходу трубопровідної сітки – h;

відома речовина (рідина, або газ), яка проходить через трубопровідну сітку;

Рп – тиск на вході в трубопровідну сітку, кгс/см2;

Рк – тиск на виході з трубопровідної сітки, кгс/см2;

Qmax, Qmin – межі регулювання об’ємної витрати рідини Q, які повинен забезпечити шуканий регулюючий орган (РО), м3/год.,  або:

Qнmax, Qнmin – межі регулювання витрати газу Qн, приведеної до нормальних умов, які повинен забезпечити шуканий РО, м3/год.,  або:

Gmax, Gmin – межі регулювання масової витрати речовини G, які повинен забезпечити шуканий РО, кг/год.;

         температура матеріального потоку Т1 0С.

        

           Послідовність розрахунку:

1.Знайти для даної речовини:

·        для рідини – густину  при температурі транспортування r (г/см3);

·        для газу – густину приведену до нормальних умов rн  (кг/м3);

·        кінематичну n  (см2/с)  або динамічну  m  в’язкість (Пз);

2.Задатися допустимою швидкістю речовини в трубопроводі, виходячи з рекомендованих діапазонів:

·        для рідин [w] від 1 до 2 м/с;

·        для газів [w] від 10 до 20 м/с.

3.Визначити орієнтовний  діаметр трубопроводу:

  для  рідин;           (2)

 

  для  газів;       (3)

 отримане значення округлити до найближчого більшого стандартного значення [4].

4.Визначити приведені коефіцієнти гідравлічного опору ділянок трубопроводу до РО  - xп і після РО -  xк за  формулою:

, мм-4  ,                                                    (4)

 

 

де i  - номер ділянки трубопровідної сітки з умовним діаметром Dті;

N – кількість ділянок трубопровідної сітки;

Dті – умовний діаметр і-ої ділянки, в мм;

К0 – корекційний коефіцієнт на зварні стики і фланці;

liдовжина відрізку трубопроводу і-ої ділянки, в м;

lі – коефіцієнт тертя стінки і-ої ділянки;

j – номер місцевого опору;

Mi – кількість місцевих опорів на і-ій ділянці трубопровідної сітки;

jij – коефіцієнт j–го місцевого опору і-ої ділянки.

Значення  К0 прийняти рівним 1,25.

5.Визначити число Re вибравши необхідну формулу з таблиці:

Таблиця 5 Формули для визначення числа Re

Re

Рідина

 

Газ

 

, або

, або

 

В’язкість для газів необхідно розрахувати за формулами:

,  або        .                               (5)

 

 

 

Де c, m – газові постійні.

Значення c, m, m0  для свого варіанту взяти з довідкової літератури [  4 ].

         Крім того, необхідно визначити коефіцієнт тертя  за однію з формул:

         при ламінарному режимі (Re <  2320):

                                         (6)

            при турбулентному режимі (Re = 3000...100000):

                                    (7)

            чи (для будь-яких Re > 5000):

.                          (8)

        

6. Перевірити, чи не виходить дійсна швидкість потоку в трубопроводі за межі допустимого.

Дійсна швидкість потоку в трубопроводі визначається при максимальній витраті, згідно однієї з формул, (м/с): 

для рідин:

,                                 (9)

або за формулою    ,                       (10)

 

для газів:

,                      (11)

або     за формулою   ,                         (12)

 

Обмеження швидкості потоку на вході РО:

для рідин становить 5 м/с – ; для газів -75 м/с.

7.Визначити тиски на на вході р1 і виході р2 РО, перепади тисків на РО - Dрро і трубопроводі- Dрт при максимальній витраті, кгс/см2 :

для    рідин:

,       (13)

,    (14)

                     (15)

де hп – різниця висот розташування входу трубопровідної сітки відносно осі РО, м

,       (16)

    (17)

,       (18)

де hк – різниця висот розташування виходу трубопровідної сітки відносно осі РО, м

Примітка: “+” у формулі ставиться тоді, коли початок (або кінець) розраховуваної ділянки трубопровідної сітки розміщений вище осі РО, “ - ” у формулі ставиться в тому випадку, коли початок (або кінець) розраховуваної ділянки трубопровідної сітки розміщений нижче осі РО.

для    газів:

,     (19)

 

або за формулою: ,            (20)

 

 ,    (21)

 

або за формулою:  ,           (22)

 

Dрро = р1 – р2 ,                         (23)

 

Dрт = р1пр – (р2пр + Dрродля рідин,   (24)

 

Dрт = рп – (рк + Dрродля газів.                    (25)

 

8.     Обраховують  максимальну розрахункову пропускну здатність :

 ● для рідини

,                          (26)

● для насиченої і перегрітої пари при Р2 > 0.5P1  (докритичний режим плину)

                           (27)

● для газів

при Р2 > 0.5P1 (докритичний режим плину)

,

 

або  ,     (28)

при Р2 < 0,5Р1   (критичний режим плину)

,         (29)

,       (30)

де Qмах, Qн мах –максимальні об’ємні витрати, відповідно:

для рідини, м3/год, для

газу – нм3/год, (при 0 °С и 760 мм рт. ст.);

Gмах – масова витрата для рідини, газу, пари, кг/год;

r - густина рідини при температурі транспортування, г/см3 ;

rн – густина газу при нормальних умовах, кг/м3;

ρ1- густина пари при температурі транспортування Т1, 0К і тискові  Р1, кг/м3;

Р1, Р2  - тиск, відповідно: до і після РО, кгс/см2;

- поправочний коефіцієнт, який враховує відхилення властивостей реального газу від ідеального [ 3, 4  ].

        

9.     Вибір типорозміру РО:

            Визначають максимальну пропускну здатність  по одній з формул (26)...(30).

9.2. Вибирають РО відповідного типу (дво-, односідельний чи заслінковий) з умовною пропускною здатністю , найближчою більшою стосовно отриманого значення  , помноженому на коефіцієнт запасу  , коефіцієнт запасу  приймається не меншим  1.1...1.2.

          Методами аналізу системи автоматичного регулювання визначають оптимальну витратну характеристику РО, відповідно до якої з каталогів вибирають РО з відповідним видом пропускної характеристики.

        Умовний прохід РО , мм, вибирається таким, щоб виконувалася умова:

                                                        0.25D< Dy <D.

9.3.                    Перевіряють вплив в’язкості рідини на пропускну здатність обраного РО в такий спосіб:

9.3.1.Визначають число Rey , віднесене до умовного проходу попередньо вибраного РО, за формулою вибраною з табл. (п.5).

9.3.2.Якщо >2320, застосовують РО з умовною пропускною здатністю , визначеною  по п.9.2, з наступною перевіркою на можливість виникнення кавітації по п.9.4.

9.3.3.  Якщо <2320, визначають поправочний коефіцієнт на вплив в’язкості рідини . Наближені значення  можуть бути  знайдені з графіків залежності   (рис. 1).

9.3.4.  Розраховують пропускну здатність з урахуванням впливу в’язкості рідини

 ,                                        (31)

При   вибір РО вважають закінченим. При  знову вибирають РО відповідного типу зі значенням  , найближчим більшим  , і знову визначають , і . Знову знайдене значення  перевіряють по п. 9.3;

Рисунок 1. Значення коефіцієнта  для різних виконуючих механізмів:

1 - двосидельних; 2 - односидельних; 3 - заслінкових

 

 

Рисунок 2. Залежність коефіцієнтів кавітації  і  від коефіцієнта гідравлічногоопору:

1 - для двосидельних виконавчих механізмів і односидельних (подача рідини на затвор);  2 -  і  для односидельних (подача рідини під затвор); 3 -  для двосидельних виконавчих механізмів і односидельних (подача рідини на затвор)

 

9.4.   Проводять перевірку РО на критичні умови експлуатації:

9.4.1.  Для потоку рідини перевіряють РО на можливість виникнення кавітації:

Визначають коефіцієнт опору РО:

                                  (32)

де      , мм2 .

         По рис. 2 знаходять коефіцієнт кавітації , потім розраховують максимально припустимий перепад  тисків:

,                                    (33)

Де - абсолютний тиск насиченої пари рідини при температурі кгс/см2 (знаходять по довідковій літературі).

         Якщо виявиться, що , то приймається раніше обраний  по п.9.2. чи 9.3. РО з пропускною здатністю . У противному випадку цей РО буде працювати в кавітаційному режимі і для виключення цього варто вибрати інший РО з іншим найближчим більшим значенням умовної пропускної здатності . Для цього значення  знову визначається  по (32), а потім за графіком (рис. 2) знаходиться критичний коефіцієнт   і підраховується критичний перепад тисків у РО:

,           (34)

який підставляється в наступну формулу:

 .               (35)

 

При   обраний РО забезпечує пропуск заданої витрати  в кавітаційному режимі і вибір можна вважати закінченим. При  приймається інший РО з ще більшим  і розрахунки повторюються згідно пункту п. 9.4 .

9.4.2.  Для потоку газу перевіряють РО на можливість виникнення критичного перепаду:

   ,

де χ – показник адіабати.

         Приведена методика розрахунку пропускної здатності і вибору умовного проходу РО не враховує  впливу трубопровідної лінії. Далі приводиться методика розрахунку РО з урахуванням впливу наявної трубопровідної мережі, а також для випадку, коли система проектується знову.

10. Вибір пропускної характеристики РО з урахуванням впливу наявної трубопровідної лінії проводиться в наступному порядку:

10.1. Визначають пропускну здатність трубопровідної лінії К по одній з формул (26)-(30) в залежності від агрегатного стану середовища. В формулу замість Dppo підставляють Dpт .

10.2. Визначають гідравлічний модуль згідно формули: n = KvyKvT .

10.3. Визначають максимальну і мінімальну відносні витрати середовища qmax  і  qmin наступним чином:

10.3.1. Знаходять попереднє значення максимальної відносної витрати qпmax за формулою:

qпmax = KvmaxK.                              (36)

 

10.3.2. На побудованих витратних характеристиках для n визначеного згідно п.10.1  і   n = 0 через точку  qпmax проводять горизонтальну пряму до перетину з лінією для  n = 0. Потім з точки перетину проводять вертикальну пряму до перетину з кривою для визначеного n . Ордината точки перетину відповідає максимальній відносній витраті через РО  qmax .

10.3.3. Мінімальну відносну витрату середовища qmin визначають за формулою:

.               (37)

10.2.За побудованими витратними характеристиками для n визначеного згідно п.10.1, за значеннями ,  знаходять ,  і діапазон ходу затвора РО   . Перевіряють виконання умов: ³ 0,1; £ 0,9; ³ 0,25.


10.3.Для вибраного РО визначають:

для лінійної витратної характеристики – коефіцієнт підсилення

 

;

для рівнопроцентної витратної характеристики – коефіцієнт рівнопроцентності

;

 

10.4.    Визначають найбільші додатні і від’ємні відхилення дійсних значень  коефіцієнта підсилення і коефіцієнта рівнопроцентності від розрахованих в п.10.5: 

DKв = Kд max – K ;     DKн = Kд min – K;

 

DKвp = K maxKpDKнp = K minKp ,

 

де Kд max , Kд min , K maxK min  - максимальні і мінімальні значення коефіцієнта підсилення і коефіцієнта рівнопроцентності в діапазоні відносних витрат , .

10.7.Підраховують відносні відхилення коефіцієнта підсилення d¢к і коефіцієнта рівнопроцентності d¢кр :

               

,                        ,

і вибирають РО з тією пропускною характеристикою, де dК (dКр) є найменшим.

Аналіз за п.п. 10.3 – 10.7 проводять як для випадку, коли необхідно забезпечити лінійну витратну характеристику, так і для випадку, коли необхідно забезпечити рівнопроцентну витратну характеристику.

 

Повернутись на початок сторінки