ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Тема: Дослідження робочої витратної характеристики регулюючого органу

3.1 Мета роботи: експериментально дослідити робочу витратну характеристику регулюючого органа (Р.О.) та рівняння його статики.

3.2 Теоретичні відомості

Розрізняють внутрішню витратну і робочу витратну характеристики. Оскільки внутрішня витратна характеристика нехтує мінами параметрів робочого середовища при протіканні через РО, тому використовують робочу витратну характеристику q = f (n). Робоча витратна характеристика – це функціональна залежність відносної витрати від відносного переміщення, при густині р = 1, з урахуванням умов робочого середовища.

3.3 Умовна пропускна здатність C, [м3/год], [т/год].

Умовна пропускна здатність С – це витрата для нестискаємих Для вибору РО використовують поняття умовна пропускна здатність C, [м3/год], [т/год]. Умовна пропускна здатність С – це витрата для нестискаємих речовин при густині  = 1 і перепаді тиску: . C' – витрата для стискаємих речовин при густині р =1 кг/м3 та перепаді тиску відповідно .

Враховуючи, що витратна характеристика РО впливає на характеристики узагальненого ОР, то необхідні технології узгодження характеристик ОР з характеристиками РО.
Правило №1. Якщо характеристика ОР лінійна, то і характеристика РО теж лінійна.

Правило №2. При нелінійній характеристиці ОР, характеристика РО повинна мати дзеркальне відображення характеристики ОР.

3.4 Програма роботи:

1. Визначити функціональне призначення елементів дослідної установки (рис. 1).
2. Визначити конструктивні характеристики Р.О.
3. Дослідити робочу витратну характеристику Р.О.
4. Побудувати роботу витратної характеристики.
5. Записати рівняння статики Р.О.

3.5 Порядок виконання роботи

1. Для визначення функції елементів дослідної установки слід врахувати:

2. Для визначення конструктивної характеристики РО з допомогою маховика ручного приводу МЕО визначити залежність між кутом положення РО та кількістю обертів маховика. Дані записати в таблицю 1.

Таблиця 1
Параметри конструктивної характеристики

Зобразити графічну залежність n = f (Xвх) що і буде конструктивною характеристикою РО.

3. Дослідження робочої характеристики здійснюють у такій послідовності:

Таблиця 2
Параметри робочої витратної характеристики

4. Для побудови робочої витратної характеристики використовують дані таблиці 2, враховуючи, що Eвих = I2. Будують залежність I2 = f(n)
5. Записують рівняння статики РО I2 = k*n, де .
6. Зробити висновки до конструктивної та робочої витратної характеристики.

3.6 Контрольні запитання

1. Дайте визначення дросельних регулюючих органів.
2. Які є витратні характеристики РО.
3. Що таке внутрішня витратна характеристика?
4. Що таке робоча витратна характеристика?
5. Що таке умовна пропускна здатність для рідин?
6. Що таке умовна пропускна здатність для газів?
7. Як узгоджують характеристики РО і об’єкта?

На початок сторінки