Луцький національний технічний університет
Технологічний факультет
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Електронний навчальний підручник з дисципліни
"Автоматизація технологічних процесів та виробництв"
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
денної та заочної форм навчанняЛуцьк 2019