Глосарій

1. Автоматизація - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
2. Керування - сукупність дій, направлених на забезпечення функціонування системи у відповідності з заданою програмою, алгоритмом або метою. Цей термін вживається тоді, коли мова іде тро керування людьми, виробництвами, підприємствами або складнішими технологічними процесами.
3. Регулювання - є вужчим поняттям і, як правило, є складовою частиною процесу керування. Воно переважно вживається тоді, коли мова іде про регулювання якогось параметру у технологічному процесі.
4. Об'єкт керування (регулювання) - це окрема машина, апарат, пристрій, технологічний процес або сукупність технічних засобів (машин, апаратів, пристроїв), які виконують технологічний процес, але при цьому потребують спеціально організованих впливів ззовні для досягнення поставленої мети керування.
5. Вхідні параметри - характеризують матеріальні та енергетичні потоки на вході в апарат (витрата сировини, тиск пари).
6. Режимні параметри - дають уявлення про умови протікання процесу в апараті.
7. Вихідні параметри - характеризуют материальні та енергетичні потоки на виході із апарату (склад кінцевого продукту, кількість відходів і т. д.). Це можуть бути також економічні показники процесу, наприклад собівартість чи витрати на виробництво кінцевої продукції.
8. Автоматизація виробничих процесів - це сукупність заходів із розроблення технологічних процесів, створення та впровадження високопродуктивних автоматично діючих засобів виробництва, які забезпечують безперервне зростання продуктивності праці.
9. Автоматична лінія - система машин, розташованих у технологічній послідовності, об'єднаних засобами транспортування, керування, що автоматично виконують комплекс операцій, крім налагодження.
10. Виробнича система - складна багаторівнева ієрархічна система, що перетворює вихідні напівфабрикати сировини або матеріалів у кінцевий продукт, що відповідає суспільному замовленню.
11. Мікропроце́сорна систе́ма - програмовані керуючі цифрові пристрої, що являють собою універсальні технічні засоби, застосовуються в системах керування різними технологічними процесами. Апаратні засоби таких пристроїв являють собою сукупність взаємозалежних цифрових пристроїв різного функціонального призначення, реалізованих у вигляді спеціалізованих або стандартних інтегральних схем
12. Перший етап автоматизації - теоретичне вирішення поставлених завдань із використанням задач фізики, математики, математичного моделювання та залученням обчислювальних машин. Результат вирішення цього завдання - автоматична модель майбутнього об'єкта, наприклад, токарного верстатаавтомата.
13. Другий етап автоматизації – автоматизація системи машин, створення автоматичних ліній, що поєднують у собі виконання різноманітних операцій обробки, контролю, складання й пакування.
14. Третій етап автоматизації - комплексна автоматизація виробничих процесів, створення автоматичних цехів і заводів.
15. Автоматизація технологічного процесу – це сукупність АСР контролю, сигналізації та блокування, напрямлені на забезпечення мети керування – високоефективної роботи технологічного об’єкта.
16. Сигналізації підлягають всі параметри, які можуть призвести до аварії або істотно порушити технологічний режим.
17. Задачі керування окремим стадіями звичайно напрямлені на оптимізацію технологічного параметра або критерію керування, який легко розраховувати за відомими режимними параметрами.
18. Теплообмінники - це апарати, в яких відбувається теплообмін між гріючим і нагрівним середовищами.
19. Витрати необхідно знати для розрахунку техніко-економічних показників процесу, а витрату і температуру - для оперативного керування ним.
20. Абсорбція - це вибіркове поглинання компонентів із газових або парогазових сумішей рідинними поглиначами (абсорбентами).
21. Частина схеми ДБЖ - ця частина схеми забезпечує роботу режиму байпас. Буває електронної (статичний байпас) і механічною (сервісний байпас). Електронний байпас захищає навантаження ДБЖ від перевантаження, а обладнання від відключення живлення при аварії в ДБЖ.
22. Автоматична лінія - це комплекс основного, допоміжного, підіймально- транспортного обладнання та механізмів Вони забезпечують:
- виконання технологічних операцій у певній послідовності і заданим ритмом без участі людини (її функції полягають у контролі за роботою обладнання, налагодженні, навантаженні заготовок на початку та розвантаженні деталей в кінці лінії);
- автоматичне переміщення деталей транспортними засобами між окремими агрегатними лініями і при необхідності їх нагромадження.
23. Керування циклом роботи ліній здійснюють циклові САК: централізовані, децентралізовані, машинні.
24. Стругання - це точіння ділянки деталі з безкінечно великим діаметром.
25. Температурою називається величина, що характеризує степінь теплоти речовини.
26. Біметалічні термометри розширення найбільш часто використовуються в релейних системах і являють собою дві тонкі металічні пластинки з різними температурними коефіцієнтами лінійного розширення (наприклад, інвар і сталь), жорстко з’єднані між собою по всій площі дотику.
27. Тривалість робочого циклу - це проміжок між двома однаковими елементами робочого циклу.
28. Для побудови автономних систем регулювання важливе значення мають фізична реалізованість і технічна реалізація наближеної автономності.
29. Потік дозованого матеріалу ділиться на нерегулюємий (80-90% всього матеріалу) і регулюємий.
30. Нерегулюємий потік надходить на транспортер, рама якого діє на перетворювач регулятора і в залежності від маси матеріалу, що надійшов змінюється витрата регулює мого потоку, таким чином, щоб сумарна витрата була рівна заданій.