Анотація дисципліни
"Автоматизація технологічних процесів та виробництв"

Викладач:Сацик Віктор Олександрович,кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри автоматизованого управління виробничими процесами.
Мета дисципліни:вивчити основні закономірності і принципи побудови та функціонування, методи аналізу та синтезу систем автоматичного керування технологічними процесами; розрахунок окремих контурів регулювання, а також вироблення навичок проектування функціональних схем автоматизації технологічних процесів.
Завдання дисципліни:засвоєння теоретичних основ побудови систем автоматизації: підбір відповідних технічних засобів автоматизації та виконавчих механізмів для контролю та керування технологічним процесом; розробка схем автоматизації окремих технологічних процесів.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

вміти:
Форми організації контролю:
1.Метод поточного контролю: виконання позааудиторних та аудиторних робіт.
2.Модульний контроль: виконання контрольних завдань або відповіді на тестові запитання.
3.Підсумковий контроль: шляхом письмової відповіді на теоретичні запитання та розв’язку практичних задач.
4.Семестровий контроль: у вигляді екзамену в кінці семестру.

Методичне забезпечення

1.Автоматизація технологічних процесів: Конспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами” (6.092501) факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій /В.О. Сацик, Д.О. Сомов -Луцьк: ЛНТУ, 2009- 48с.
2. Автоматизація технологічних процесів. Методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності /6.092501/ - “Автоматизоване управління технологічними процесами” факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій В.О. Сацик.– Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 32 с.
3. Автоматизація технологічних процесів: Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності „Автоматизоване управління технологічними процесами” (7.092501), факультету Комп’ютерних наук та інформаційних технологій. / В.О. Сацик - Луцьк: ЛДТУ, 2012- 70с.

Рекомендована література
Базова та допоміжна

1. Ладанюк А.П.,Трегуб А.В.,Ельперін І.В.,Цюцю В.Г. Автоматизація технологічних процесів виробництв і харчової промисловості.-К.: Аграрна освіта, 2001.-224с.
2. Наладка средств автоматизации систем регулирования: Справочное пособие / А.С.Клюев, А.Т.Лебедев, С.А.Клюев, А.Г.Товарнов; Под редакцией А.С.Клюева. - М.; Энергоиздат, 1989. – 368 с.
3. Л.И. Волчкевич, М.П. Ковалев, М.М. Кузнецов. “Комплексная автоматизация производства”. Машиностроение. М. 1983 – 269 с
4. Беляев Г.В., Кузищин В.Ф., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике: Учебное пособие для вузов - М.: Энергоиздат, 1982. – 320 с.
5. Шарков А.А. и др. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности / Шарков А.А., Притыко Г.М., Палюх Б.М. - Химия, 1990. - 128 с.
6. Лапшенков Г.И., Полоцкий Л.М. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы - М.: Химия, 1989.- 288 с.
7. Ибрагимов И.А., Фарзане Н.Г., Илясов Л.В. Элементы и системы пневмоавтоматики: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1985. – 544 с.
8. В.С. Корсаков “Автоматизация производственных процессов”. “Высшая школа”. М.1979 - 273 с
9. Прокофьев Н.К.Автоматика и автоматизация пищевых производств. – М .Машиностроение, 1986. – 180 с.
10. Фарзане Т.К. и др. Пневматические комплексы технических средств автоматизации. – М.: Машиностроение, 1987. – 280 с.
11. Інструкції до лабораторних робіт з дисципліни. Неперервні технологічні процеси.

Інформаційні ресурси

Програмне забезпечення, яке використовується в навчальному процесі, розташовано на 10-и персональних комп’ютерах (ПК) в ауд. п. 216 кафедри . АУВП