РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ ТА РЕГУЛЮЮЧІ ОРГАНИ

напрями підготовки: 6.050202 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Технологічний факультет

Робоча програма з дисципліни «Виконавчі механізми та регулюючі орргани» для студентів за напрямами підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Розробники: Сацик В.О. к.с.-г.н., доц. каф. АУВП.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри АУВП.
Протокол від 6 червня 2015 року № 19
Завідувач кафедри АУВП _____________________ Л. О. Гуменюк

1. Опис навчальної дисципліни

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Мета дисципліни – формування знань побудови та принципу роботи виконавчих механізмів та регулюючих органів в інформаційно-вимірювальних системах технологічних процесів із заданими технічними характеристиками.

2.2. Основні завдання вивчення дисципліни - засвоїти студентам призначення, будови, принципу роботи виконавчих механізмів та регулюючих органів. Навчитися студентам робити практичні розрахунки по вибору виконавчих механізмів, регулюючих органів, регуляторів які використовуються в сучасних технологічних процесах.

2.3. Вимоги до вмінь і знань студентів

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- типи виконавчих механізмів, регулюючих органів;
- будову та принцип роботи виконавчих механізмів та регулюючих органів та регуляторів;
- конструктивні, характеристики виконавчих механізмів та регулюючих органів та регуляторів;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:
- проводити розрахунки робочої витратної характеристики регулюючого органу;
- проводити розрахунки по вибору регулюючих органів;
- проводити розрахунки виконавчих механізмів;
- проводити розрахунки вибору та оптимальних настройок регуляторів.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. 2 семестр.
Змістовий модуль 1. Виконавчі механізми

Тема 1. Основні поняття та визначення. Поняття виконавчих механізмів. Місце та роль виконавчих механізмів в системі автоматизованого керування технологічними процесами. Класифікація виконавчих механізмів. Основні компоненти виконавчих механізмів їх конструктивні характеристики.

Тема 2. Електричні виконавчі механізми. Типи електричних виконавчих механізмів. Будова електричних виконавчих механізмів. Принцип роботи. Однообертові електричні виконавчі механізми. Багатообертові виконавчі механізми. прямохідні електричні виконавчі механізми. Режими роботи та умови експлуатації еклетричних виконавчих механізмів. Конструктивні характеристики електричних виконавчих механізмів.

Тема 3. Пневматичні виконавчі механізми. Типи пневматичних виконавчих механізмів. Будова пневматичних виконавчих механізмів. Принцип роботи пневматичних виконавчих механізмів. Мембранні виконавчі механізми. Поршневі виконавчі пневматичні виконавчі мханізми. Електропневматичні перетворювачі пневматичних виконавчих механізмів. Електропневматичні опозиціонери пневматичних виконавчих механізмів. Режими роботи та умови експлуатації пневматичних виконавчих механізмів. Конструктивні характеристики пневматичних виконавчих механізмів

Тема 4. Гідравлічні виконавчі механізми Коротка історія використання пневматичних виконавчих механізмів. Будова та принци роботи гідравлічних виконавчих механізмів. Використання та принцип роботи гідроприводів. Використання та принцип роботи гідро двигунів. Переваги використання гідравлічних виконавчих механізмів над іншими виконавчими механізмами. Недоліки гідравлічних виконавчих механізмів. Конструктивні характеристики гідравлічних виконавчих механізмів.

Змістовий модуль 2. Регулюючі органи.

Тема 5. Класифікація регулюючих органів. Типи регулюючих органів в залежності від конструктивних особливостей. Запірна, запірно-регулююча арматура регулюючих органів. Розрахунок та побудова робочої витратної характеристики регулюючих органів. Розрахунок та побудова внутрішньої витратної характеристики регулюючих органів. Будова та принцип роботи дросельних регулюючих органів. Типи приводів регулюючих органів та арматури.

Тема 6. Вибір та розрахунок регулюючих органів. Основні положення вибору регулюючих органів. Необхідні дані для розрахунку та вибору регулюючого органу. Порядок розрахунку регулюючого органу для роботи в середовищі вода. Порядок розрахунку регулюючого органу для роботи в середовищі пар. Порядок розрахунку регулюючого органу для роботи в середовищі газ.

Тема 7. Вибір та розрахунок виконавчих механізмів. Основні технічні характеристики необхідні для розрахунку електричних виконавчих механізмів. Порядок та методика розрахунку електричного виконавчого механізму при тривалому незмінному навантаженні. Порядок перевірки правильності вибору електричного виконавчого механізму при тривалому незмінному навантаженні. Порядок та методика розрахунку електричного виконавчого механізму при еквівалентному гармонічному циклі. Порядок перевірки правильності вибору електричного виконавчого механізму при еквівалентному гармонічному циклі.

Тема 8. Вибір та розрахунок регуляторів. Методика вибору регулятора прямої дії. Побудова кривої розгону. Вибір регулятора в залежності від величини відносного запізнення. Визначення допустимої відносної величини часу регулювання. Визначення динамічного коефіцієнту регулювання. Визначення відносної статичної помилки регулювання. Визначення оптимальних настройок вибраного регулятора.

4. Структура навчальної дисципліни

5. Теми практичних занять
1 семестр

6. Теми лабораторних занять

7. Самостійна робота
1 семестр

7. Методи навчання

Курс “Виконавчі механізми та регулюючі органи ” для напрямку 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” читається протягом 1 семестра.

Курс передбачає:
- лекції ;
- практичні заняття;
- лабораторні заняття
- самостійну роботу студентів;

Після закінчення вивчення дисципліни у кінці семестру – екзамен При вивченні курсу “Виконавчі механізми та регулюючі органи” враховується взаємозв’язок з такими навчальними дисциплінами: технічні засоби автоматизації, автоматизація технологічних процесів; теорія автоматичного керування.

8. Методи контролю

При вивченні студентами дисципліни передбачається три види контролю: поточний, модульний і підсумковий.

Поточний контроль здійснюється під час виконання студентами позааудиторних та аудиторних робіт. На виконання позааудиторних робіт встановлюються відповідні терміни. Найвищим числом балів оцінюється робота, яка виконана у встановлений термін, без помилок і на високому рівні згідно вимог діючих державних стандартів. Оцінка знижується при недостатній якості, невідповідності вимогам державних стандартів, недостатньої якості знань із даної теми. Роботи із значними помилками повертаються студенту для виправлення на термін до одного тижня без зниження оцінки. Оцінка за роботу, виконану після встановленого терміну, перераховується із коефіцієнтом 0,7.

Виконання аудиторних робіт супроводжується необхідними консультаціями викладача. На оцінку аудиторної роботи впливає наявність помилок, рівень і відповідність державним стандартам в оформленні роботи.

Модульний контроль здійснюється у вигляді виконання контрольних завдань або відповіді на тестові запитання. У тестах для кожного запитання подані декілька відповідей, із яких лише одна вірна.

Семестровий контроль здійснюється:

– у вигляді екзамену в кінці семестру (при умові проходження студентом всіх етапів поточного і модульного контролю) шляхом письмової відповіді на теоретичні запитання та розв’язку практичних задач. Під час екзамену оцінюються теоретичні знання та вміння володіти набутими навиками при розв’язанні задач. На оцінку впливає наявність помилок у розв’язанні практичних задач і повнота відповіді на теоретичні запитання.

9. Розподіл балів, які отримують студенти на заліку 1 семестр

Шкала оцінювання: національна та ECTS

10. Методичне забезпечення

11. Рекомендована література

12. Інформаційні ресурси

Програмне забезпечення, яке використовується в навчальному процесі, розташовано на 10-и персональних комп’ютерах (ПК) в ауд. п. 216 кафедри АУВП

На початок сторінки