Луцький національний технічний університет
Технологічний факультет
Кафедра автоматизaції та комп'ютерно-інтегрованих технологій

ЕЛЕКТРИЧНІ ВИКОНАВЧІ МЕХАНІЗМИ

Електронний навчальний підручник
з дисципліни "Виконавчі механізми та регулюючі органи"
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
денної та заочної форм навчання


Луцьк 2019