ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Тема: Дослідження тягової характеристики соленоїдного виконавчого механізму

3.1 Мета роботи розрахунковим методом встановити тягову характеристику соленоїдного ВМ та перевірити її відповідність дослідом

3.2 Теоретичні відомості

Соленоїдні ВМ – це електричні ВМ, які забезпечують лінійне переміщення регулюючого органу з допомогою електромагніта (соленоїда).

Розрізняють аналогове (рис. 1) та імпульсне (рис. 2) живлення соленоїдів. Конструктивно соленоїдні ВМ мають таку будову:

1. Нерухомий якір
2. Обмотка соленоїда
3. Рухомий якір
4. Зворотна пружина
5. Защіпки
6. Електромагніт защіпки
7. Рухомий якір защіпки

Тяговою характеристикою соленоїдного ВМ називають залежність тягового зусилля PE на вихідному штоці соленоїда від положення якоря (від величини робочого повітряного проміжку ) при визначеному значенні намагнічуючої сили.
Розраховується тягове зусилля за виразом:

де S – площа перерізу полюса магнітної системи;
i – струм в обмотці;
n – число витків обмотки;
– повітряний проміжок;
l і z – конструктивні характеристики;
g – питома провідність розсіювання;

R – повний магнітний опір; r – опір повітряного проміжку.

Переваги соленоїдних ВМ:
1. Простота конструкції і схеми керування;
2. Малі масогабаритні характеристики.
Недоліком соленоїдних ВМ є залежність зусилля від переміщення.

3.3 Програма роботи

1. Зобразити ескіз дослідного соленоїдного ВМ і встановити призначення елементів.
2. Виміряти основні конструктивні розміри необхідні для розрахунку тягової характеристики.
3. Розрахувати тягове зусилля для 5-6 значень повітряного проміжку .
4. Побудувати тягову характеристику.

3.5 Порядок виконання роботи:

1. Виміряти конструктивні розміри дослідного ВМ.
2. Розрахувати тягове зусилля PE за виразом (1). Результати розрахунків звести в таблицю 1.
3. Побудувати графічну залежність PE від .
4. За допомогою досліду перевірити відповідність характеристики.
5.Зробити висновки. Варіанти вихідних даних до розрахунку наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Вихідні дані до розрахунку ВМ

Приклад розрахунку

Вихідні дані до розрахунку:

Таблиця 1
Зведена таблиця розрахункових даних

3.6. Контрольні запитання:

1. Вкажіть особливості використання соленоїдних ВМ.
2. Що таке тягова характеристика соленоїдних ВМ.
3. Зобразіть тягову характеристику соленоїдного ВМ.
4. Вкажіть які параметри і як впливають на тягове зусилля соленоїдного ВМ.
5. Де використовують аналогове керування соленоїдними ВМ.
6. Де використовують імпульсне керування соленоїдними ВМ.
7. У чому переваги імпульсного керування соленоїдними ВМ.
8. Порівняйте тягові характеристики соленоїдного і електродвигунного ВМ.
9. Поясніть схему керування соленоїдним ВМ.

На початок сторінки