Глосарій

1. Автоматизація - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
2. Виконавчий механізм (у системах автоматичного регулювання) - пристрій, що безпосередньо здійснює механічне переміщення (чи поворот) регулюючого органу об'єкта управління і змінює його стан.
3. Система автоматичного регулювання - така система автоматичного керування (САК), задача якої полягає у підтримці вихідної величини об'єкта Х на заданому рівні.
4. Об'єкт керування (регулювання) - це окрема машина, апарат, пристрій, технологічний процес або сукупність технічних засобів (машин, апаратів, пристроїв), які виконують технологічний процес, але при цьому потребують спеціально організованих впливів ззовні для досягнення поставленої мети керування.
5. Технологічний процес - це частина виробничого процесу, що вміщує дії зі зміни стану предмета праці.
6. Регулюючи́й о́рган - у системах автоматичного регулювання — технологічний елемент, розташований, перед об'єктом регулювання, служить для зміни вхідної фізичної величини, що впливає на регульований параметр.
7. Асинхро́нна маши́на - електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).
8. Му́фта - вузол (деталь) приводу механізму (машини), котрий передає обертовий рух та/або крутний момент, з одного валу на інший, котрий зазвичай розташований на одній осі з першим чи під кутом до нього, або з валу на деталь (шків, зубчасте колесо тощо), що вільно розташована на ньому, без зміни крутного моменту за величиною.
9. Гідравлічна машина (гідромашина) - енергетична машина, призначена для перетворення механічної енергії твердого тіла в механічну енергію рідини (або навпаки)
10. Редуктор - самостійний вузол, що встановлюється між електродвигуном і машиною (механізмом). З їх валами редуктор з’єднується за допомогою муфт.
11. Мікропроце́сорна систе́ма - програмовані керуючі цифрові пристрої, що являють собою універсальні технічні засоби, застосовуються в системах керування різними технологічними процесами. Апаратні засоби таких пристроїв являють собою сукупність взаємозалежних цифрових пристроїв різного функціонального призначення, реалізованих у вигляді спеціалізованих або стандартних інтегральних схем
12. Електродвигу́н - електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію на механічну.
13. Статор - нерухома частина електричної машини, що взаємодіє з рухомою частиною — ротором, виконує функцію магнітопровода.
14. Електрорушійна сила - кількісна міра роботи сторонніх сил із переміщення заряду, характеристика джерела струму.