Анотація дисципліни
"Виконавчі механізми та регулюючі органи"

Викладач:Сацик Віктор Олександрович,кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри автоматизованого управління виробничими процесами.
Мета курсу:формування знань побудови та принципу роботи виконавчих механізмів та регулюючих органів в інформаційно-вимірювальних системах технологічних процесів із заданими технічними характеристиками.
Завдання дисципліни:засвоїти студентам призначення, будову, принцип роботи виконавчих механізмів та регулюючих органів. Навчитися студентам робити практичні розрахунки по вибору виконавчих механізмів, регулюючих органів, регуляторів які використовуються в сучасних автоматизованих технологічних процесах.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

вміти:
Форми організації контролю:
1.Метод поточного контролю: виконання позааудиторних та аудиторних робіт.
2.Модульний контроль: виконання контрольних завдань або відповіді на тестові запитання.
3.Підсумковий контроль: шляхом письмової відповіді на теоретичні запитання та розв’язку практичних задач.
4.Семестровий контроль: у вигляді екзамену в кінці семестру.

Методичне забезпечення

1. Виконавчі механізми та регулюючі органи. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності /7.092501/ - “Автоматизоване управління технологічними процесами”, факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій. В.О. Сацик– Луцьк: ЛДТУ.-2005. – 36 с.
2. Виконавчі механізми та регулюючі органи: Конспект лекцій напрямку підготовки 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій, денної форми навчання В.О. Сацик, Д.О. Сомов. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – 62 с.
3. Виконавчі механізми та регулюючі органи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Для студентів спеціальності /7.092501/ - “Автоматизоване управління технологічними процесами”, факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій, денної та заочної форм навчання. В.О. Сацик– Луцьк: ЛНТУ.-2013. – 44 с.

Рекомендована література
Базова та допоміжна

1. Д. Меркле, М. Томес Гидравлические средства автоматики. Эсслинген: Фесто Дидактик КГ, 1988. – 409 с.
2. П. Кросер, Ф. Эбель. Пневмоавтоматика. – М.: АОЗТ «Фусто»
3. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс електропривода: Учебник для вузов. М.: Энергоиздат, 1981.- 576 с.
4. В.А. Федорець, М.Н. Педченко, А.Ф. Пичко Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков К.: Вища школа, 1987 – 375 с.
5. И.И. Артоболевский, Е.Е. Баржанский, Е.В. Герц И.И. Артоболевский, Е.Е. Баржанский, Е.В. Герц Пневматика и гидравлика. М.: Машиностроение, 1978.- 280 с.
6. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы: Справоч. пособие /Под ред. Б.Д.Кошарского. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1976. - 488 с.
7. Арзуманов Э.С, Расчет и выбор регулирующих органов автомати¬ческих систем. - М.: Энергия, 1971. - 112 с.
8. Иткина Д.М. Исполнительные устройства систем управления в химической и нефтехимической промышленности. - М.: Химия, 1984. -232 с.
9. Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник /Под общ. ред. В.В.Черенкова. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1987. - 847 с.
10. Слободкин М.С., Смирнов П.Ф., Казинер Ю.Я. Исполнительные устройства регуляторов. - М.: Недра, 1972. - 304 с
11. Емельянов А.И., Емельянов В.А. Исполнительные устройства промышленных регуляторов. - М.: Машиностроение, 1975. - 224 с.

Інформаційні ресурси

Програмне забезпечення, яке використовується в навчальному процесі, розташовано на 10-и персональних комп’ютерах (ПК) в ауд. п. 216 кафедри . АУВП