КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Поточний контроль

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни.

Під час проведення практичних/лабораторних занять контроль здійснюється при розв’язуванні студентами комплексу практичних задач з використанням комп’ютерної техніки. Поточний контроль, який застосовується під час індивідуально-консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній або письмовій формі.

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних (домашніх) завдань здійснюється за допомогою перевірки викладачем результатів розв'язання розрахункових завдань. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за поточний контроль – 40. Кількість пропущених занять відповідає кількості балів, які віднімаються від набраних протягом модуля.

Поточний контроль знань студентів здійснюється за напрямами:

-     контроль систематичності та активності роботи на лабораторних (практичних, семінарських) заняттях;

-     контроль за виконанням модульних завдань за змістовими модулями;

-     контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання.

Найвищим числом балів оцінюється робота, яка виконана у встановлений термін, без помилок і на високому технічному та науковому рівні. Роботи із значними помилками повертаються студенту для виправлення на термін до одного тижня без зниження оцінки.

Модульний контроль

Проміжний (модульний) контроль за вивченням матеріалу дисципліни здійснюється за допомогою відкритої тестуючої системи OpenTest, яка дозволяє оцінити результати тестування за 5-ти бальною шкалою та визначити відсоток правильних відповідей. За ним і визначається кількість набраних балі в за модульний контроль. А саме: 100% правильних відповідей – це 60 балів.

Підсумковий контроль (екзамен).

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі екзамену, які проходять в письмовій формі.

Критерії, параметри та шкала оцінювання знань студентів з дисципліни визначається розподілом балів, затверджених в університеті. Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів.

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних та 1 практичне завдання.

Теоретичні завдання оцінюються за шкалою 20, 15, 10, 0 балів кожне.

-     20 балів ставиться, якщо відповідь студента є теоретично правильною, обґрунтованою, вичерпною, матеріал викладено в логічній послідовності та у повному обсязі;

-     15 балів ставиться, якщо відповідь в основному правильна, студент володіє матеріалом, але допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, у розрахунках тощо, тобто відповідь правильна, але недостатньо обґрунтована;

-     10 балів ставиться, якщо відповідь частково правильна, студент не зовсім добре володіє матеріалом, допускає помилки у формулюванні термінів, категорій, у розрахунках тощо, тобто відповідь частково правильна і недостатньо обґрунтована;

-     0 балів ставиться, якщо відповідь неправильна або відсутня чи допущені грубі помилки, які свідчать про те, що студент не володіє відповідним матеріалом.

Практичне завдання оцінюються за шкалою 20, 15, 10, 0 балів.

-     20 балів ставиться, якщо завдання виконано згідно вказаних у білеті вимог та в повному обсязі; студент демонструє вміння використовувати програмні засоби для вирішення поставленої проблеми, швидко і безпомилково орієнтується у використання інструментарію програмної оболонки згідно завдання;

-     15 балів ставиться, якщо студент виконав завдання згідно білету в повному обсязі, вміє користуватися програмними та інструментальними засобами вказаної у білеті оболонки, але погано орієнтується у деяких командах, не відразу здійснює правильні кроки при розв’язанні поставленої задачі;

-     10 балів ставиться, якщо завдання виконано не повністю, але при його виконанні студент здійснював правильні кроки щодо вибору засобів та інструментів, невірно вибирає команди та інструменти для розв’язання поставленої задачі, здійснює помилки у розрахунках тощо, тобто завдання виконано частково правильно;

-     0 балів ставиться, якщо завдання не виконано або виконано принципово невірно, або допущені грубі помилки, які свідчать про те, що студент не володіє матеріалом предмету.

 

Розподіл балів згідно модульно-рейтингової системи

Семестр

Модулі

Кількість балів за модуль

Кількість балів за видами контролю

Підсумковий контроль

Поточний контроль

Модульний контроль

8

1

100

40

60

екзамен

 

Приведення балів рейтингової оцінки до національної шкали та шкали ECST

Рейтингова оцінка

(кількість набраних балів)

ECST

За національною шкалою

90 – 100

A

5 (відмінно)

82 – 89

B

4 (добре)

74 – 81

C

4 (добре)

64 – 73

D

3 (задовільно)

60 63

E

4 (задовільно)

35 – 59

FX

2 (незадовільно) із можливістю повторного складання екзамену або заліку

0 – 34

F

2 (незадовільно) з можливістю повторного вивчення дисципліни