Перелік питань, які винесені на другий модуль

 

1     Що таке економне кодування інформації? З якою метою воно здійснюється?

2     Які існують способи задання кодів?

3     Що таке рівномірні й нерівномірні коди?

4     З якою метою використовуються оптимальні нерівномірні коди?

5     Що таке надлишковість коду? Як вона визначається?

6     Які основні властивості ентропії об’єднання двох джерел?

7     Як визначається кількість інформації на одне повідомлення двох статистично взаємозв’язаних джерел?

8     За яких умов ентропія двох джерел стає максимальною?

9     Чим визначається продуктивність дискретного джерела?

10  Як можна визначити продуктивність дискретного джерела з різною тривалістю вибору повідомлень?

11  Яке кодування інформації називається статистичним? Які алгоритми стиснення даних відносять до статистичних?

12  Що таке оптимальне кодування інформації? Який критерій оптимальності статистичних кодів?

13  Які коди називаються префіксними? Що таке вектор Крафта? Як записується нерівність Крафта? У чому полягає умова оптимальності префіксних кодів?

14  У чому полягає алгоритм побудови птимального коду Шеннона-Фано?

15  У чому полягає алгоритм побудови оптимального коду Хаффмена?

16  Які переваги та недоліки використання оптимального кодування Шеннона-Фано і Хаффмена?

17  Чим визначається верхня границя стиснення інформації? Які існують границі стиснення при використанні оптимального кодування Шеннона-Фано і Хаффмена?

18  Які коди характеризуються «наявністю пам'яті»?

19  Які коди називаються блоковими? Що таке порядок блокового коду?

20  У чому полягає метод блокування повідомлень? Як будується блоковий код Хаффмена?

21  У чому полягає арифметичний алгоритм кодування інформації? Які його переваги в порівнянні з іншими статистичними методами стиснення інформації?

22  Як здійснюється декодування даних за арифметичним алгоритмом?

23  У чому полягає адаптивний алгоритм Хаффмена? Що таке упорядковане дерево Хаффмена

24  Як здійснюється кодування/декодування вхідних даних за адаптивним алгоритмом Хаффмена?

25  Які переваги і недоліки адаптивного алгоритму Хаффмена?

26  У чому полягає основна ідея словникових методів стиснення інформації? У чому переваги використання словникових методів у порівнянні із статистичними?

27  Як визначається швидкість передачі інформації по дискретному каналу?

28  Чому дорівнюють інформаційні втрати при передачі інформації по каналу зв’язку?

29  Як визначається пропускна здатність каналу передачі?

30  Як визначається пропускна здатність каналу при відсутності завад?

31  Чому дорівнюють інформаційні втрати при передачі інформації по каналу зв’язку?

32   Чому дорівнюють інформаційні втрати в каналі з абсолютною статистичною залежністю між входом і виходом?

33  Чому дорівнюють інформаційні втрати в каналі з статистичною незалежністю входу і виходу?

34  Чим визначається продуктивність дискретного джерела?

35  Як формулюється теорема Шеннона про кодування дискретного джерела?

36  У чому полягає зміст теореми Шеннона про кодування дискретного джерела?