Форма № Н - 3.04

 

__________________Луцький національний технічний університет________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра__комп’ютерної інженерії___

 

 

 

 

 

         

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідувач кафедри____________П.А.Пех

 

«____»___________2015 року

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Надійність, контроль, діагностика та експлуатація

комп’ютерних систем і мереж»

шифр і назва навчальної дисципліни

 

спеціальність:  7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»

(шифр і назва напряму підготовки)

 

                                                                   (назва спеціалізації)                                                                  

Факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій

(назва факультету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2016 навчальний рік


 

Робоча програма з дисципліни «Надійність, контроль, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж» для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі».

 

 

Розробник: _______Бортник К.Я., к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії

 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії

 

Протокол від    ____________2015 року №___

                                              

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії _________________П.А.Пех

 

 

 

Перезатверджено:

 

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії ___________

 

 

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії ___________

 

 

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії ___________

 

    

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії ___________

 

 

 

Óк.т.н.,ас. Бортник К.Я.

Ó Луцький НТУ, 2015 рік


       

1.  Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

0501 – Інформатика і обчислювальна техніка

 За вибором

 

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

комп’ютерні системи та мережі

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

2015/16-й

2015/16-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено планом

                                         

Семестр

Загальна кількість годин - 135

10-й

12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,4

самостійної роботи студента – 3,1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

  спеціаліст

21 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

21год.

4 год.

Самостійна робота

93 год.

125 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: Е

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 42/93

для заочної форми навчання – 10/125

 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою курсу є оволодіння різноманітними аспектами забезпечення надійності обчислювальних пристроїв, персональних комп’ютерів (ПК) і комп’ютерних систем, методами контролю цифрових пристроїв. Особливу увагу приділено методам і засобам діагностування ПК, програмного забезпечення, від умілого використання яких значною мірою залежить надійність їх функціювання. Також завданням даного курсу є висвітлення питань модернізації та експлуатаційного обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         суть і основні елементи надійності;

-         методи забезпечення надійності;

-         методи контролю цифрових пристроїв;

-         методи діагностування цифрових,мікропроцесорних пристроїв і ПК;

-         апаратні засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв;

-         програмні засоби діагностування персональних компютерів;

-         діагностування програмного забезпечення;

-         загальні питання модернізації комп’ютерних систем і мереж;

-         сутність, завдання, основні параметри експлуатаційного обслуговування.

 

 

вміти:

-       визначати інтенсивність відмов для кожного блоку;

-       розраховувати ймовірність безвідмовної роботи одного компонента;

-       застосовувати різні методи для забезпечення більш високої надійності обчислювальної техніки;

-       перевірити об’єкт на виконання ним робочих функцій;

-       шукати несправні компоненти і елементи об’єкту діагностування та вказати їхні дефекти;

-       прогнозувати стан об’єкту на чітко визначений час,коли відомий закон поступової зміни параметрів об’єкта діагностування;

-       застосовувати апаратні,програмні або змішані засоби діагностування для визначення місця прояву несправностей;

-       обирати методи і засоби оперативного відновлення програмних засобів;

-       проводити модернізацію окремих блоків для підвищення продуктивності роботи персонального комп’ютера,систем і мереж;

-        обслуговувати ПК і комп’ютерні системи.

 

 

                    3. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Надійність, контроль, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж

 

Тема 1. Суть і основні елементи теорії надійності. Розподіли ймовірності безвідмовної роботи

Тема 2. Методи забезпечення надійності

Тема 3. Методи контролю цифрових пристроїв

Тема 4. Методи діагностування цифрових, мікропроцесорних пристроїв і ПК

Тема 5. Засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв

Тема 6. Діагностування програмного забезпечення

Тема 7. Модернізація ПК і комп’ютерних систем

Тема 8. Експлуатаційне обслуговування персональних комп’ютерів, систем і мереж

 

3.  Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Надійність, контроль, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж

Тема 1. Суть і основні елементи теорії надійності. Розподіли ймовірності безвідмовної роботи

14

2

-

2

-

10

15

2

-

1

-

12

Тема 2. Методи забезпечення надійності

14

2

-

2

-

10

18

2

-

-

-

16

Тема 3. Методи контролю цифрових пристроїв

23

2

-

2

-

19

18

1

-

1

-

16

Тема 4. Методи діагностування цифрових, мікропроцесорних пристроїв і ПК

24

4

-

4

-

16

13

1

-

-

-

12

Тема5.Засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв

16

3

-

3

-

10

19

-

-

1

-

18

Тема 6. Діагностування програмного забезпечення

18

4

-

4

-

10

19

-

-

1

-

18

Тема 7. Модернізація ПК і комп’ютерних систем

12

2

-

2

-

8

18

-

-

-

-

18

Тема 8. Експлуатаційне обслуговування персональних комп’ютерів, систем і мереж

14

2

-

2

-

10

15

-

-

-

-

15

Разом за змістовим модулем 1

135

21

-

21

-

93

135

6

-

4

-

125

 

 

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

 

Не передбачені навчальним планом.

 

 

 

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

 

Не передбачені навчальним планом.

 

 

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

 

10-й семестр

Модуль 1

 

1

Визначення інтенсивності відмов для кожного блоку об’єкта, розрахувння ймовірості безвідмовної роботи одного компонента.

2

2

Застосування у теорії ймовірністі нормального розподілу та розподілу Вейбула.

2

3

Методи забезпечення надійності відновлювальних об’єктів.

2

4

Методи забезпечення надійності невідновлювальних об’єктів.

2

5

Метод підвищення надійності шляхом включення резервних елементів.

2

6

Способи реалізації функційного контролю.

1

7

Перевірка працездатності кожного елемента і компонента структури пристрою за допомогою тестового контролю.Імовірнісний метод тестового контролю.

1

8

Перевірка працездатності кожного елемента і компонента структури пристрою за допомогою тестового контролю. Застосування сигнатурного методу тестового контролю.

2

9

Технічне діагностування об’єктів. Контроль працездатності та діагностичний контроль.

1

10

Тестове  структурне діагностування цифрових,мікропроцесорних пристроїв за послідовної стратегії.

1

11

Тестове  покомпонентне діагностування цифрових,мікропроцесорних пристроїв за послідовної стратегії.

1

12

Тестове  комбіноване діагностування цифрових,мікропроцесорних пристроїв за послідовної стратегії.

1

13

Оцінювання і прогнозування надійності програм.

1

14

Помилки програмного забезпечення.

1

15

Тестування модулів.

1

 

Всього за 10 семестр

21

 

Разом

21

 

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

 

10 семестр

Модуль 1

 

1

Суть і основні елементи теорії надійності. Розподіли ймовірності безвідмовної роботи

10

2

Методи забезпечення надійності

10

3

Методи контролю цифрових пристроїв

18

4

Методи діагностування цифрових, мікропроцесорних пристроїв і ПК

18

5

Засоби діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв

10

6

Діагностування програмного забезпечення

10

7

Модернізація ПК і комп’ютерних систем

7

8

Експлуатаційне обслуговування персональних комп’ютерів, систем і мереж

10

 

Всього за 10 семестр

93

 

Разом

93

 

 

 

 


9. Індивідуальні завдання

9.1. Теми розрахунково-графічних робіт у 10 семестрі наведені у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

з/п

Назва теми

Кількість

годин

 

10 семестр

Модуль 1

 

1

РГР №1. Визначення показників надійності резервованих невідновних систем

2

 

       9.2. У десятому семестрі курсового проекту не передбачено

 

10. Методи навчання

1. Метод проблемного викладу.

2. Частково-пошуковий, або евристичний, метод.

3. Дослідницький метод.

 

11. Методи контролю

Оцінювання якості контролю знань студентів в умовах організації навчального процесу за кредитною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю та згідно «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у Луцькому НТУ».

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль

1

60

100

Лаб.

МК

40

60

 


 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

 

90 – 100

А

відмінно 

 

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

 

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

13. Методичне забезпечення

1.   Надійність, контроль,діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності КСМ. / Бортник К.Я. Луцьк ЛНТУ, 2009. – 64 с.

2.   Надійність, контроль,діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж. Конспект лекцій для студентів спеціальності КСМ. / Бортник К.Я. Луцьк ЛНТУ, 2008. – 72 с.

 

 

14. Рекомендована література

Базова

1.      Локазюк В.М.,Савченко Ю.Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК: Посібник.- К.: Видавничий центр ” Академія”, 2004. – 376 с. (Альма-матер)

2.     Локазюк В. М., Поморова О. В., Домінов А. О. Інтелектуальне діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем: Навч. Посібник для вузів. – К.: „Такі справи”, 2001. – 286 с.

3.     Канер С. и др. Тестирование программного обеспечения / Пер с англ. /Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен. – К.: Издательство, «Диа Софт», 2000. – 544 с.

4.     Локазюк В. М. Контроль і діагностування обчислювальних пристроїв та систем: Навч. посібник для вузів. – Хмельницький: ТУП, 1996. – 175 с.


Допоміжна

  1. Локазюк В. Н., Карякин В. А. Комбинированное диагностирование и надежность вычислительных устройств. – Хмельницкий: Поділля, 1994. – 128 с.
  2. Магролис А. Поиск и устранение неисправностей в персональных компьютерах. – К.: Фирма «Диалектика», 1994. – 368 с.
  3. Модернизация и обслуживание ПК. Базовый курс / Пер. с англ. – К.: ВЕК+, М.: ЭНТРОП, М.: Корона-Принт, 2000. – 592 с.
  4. Надежность автоматизированных систем управления / Аповмян И. О., Вайрадян А. С., Руднев Ю. П. и др. / Под ред. Я. А. Хетагурова. – М.: Высшая школа, 1979. – 288с.
  5. Спирнов Н. И., Стручков А. А., Судовцев В. А. Диагностика неисправностей в цифровой радиоаппаратуре на БИС // Зарубежная радиоэлектроника. – 1979. – №1. – С. 53-60.
  6. Щербаков Н. С. Достоверность работы цифровых устройств. – М.: Машиностороение, 1989. – 224 с.
  7. Каган Б. М., Мкртумян И. Б. Основы эксплуатации ЭВМ: Учебн. Пособие для вузов / Под ред. Б. М. Кагана. – М.:Энергоатомиздат, 1983. – 376 с.

 

 

15. Інформаційні ресурси

 

1    http://www.wiley/com/compbooks/fastethernet

2    http://www.gigabit-ethernet.org

3    http://www.microsoft.com/rus

4    http://www.novell.ru

Технічні засоби навчання

Персональні комп’ютери на базі процесорів архітектури Pentium IV (Celeron) і вище, з розрахунку одна станція на одного студента, комп’ютерна мережа.