Проектування та організація підрозділів сучасного машинобудівного виробництва

Силабус

РЕКВІЗИТИ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

13Механічна інженерія

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Освітня програма

Прикладна механіка

Статус дисципліни

за вибором

Форма навчання

денна/заочна

Обсяг дисципліни

5 кредити ECTS / 150 годин

Семестровий контроль/контрольні заходи

залік

Мова викладання

українська

Інформація про керівника курсу / викладачів

Лектор: кандидат технічних наук, доцент

Гальчук Тетяна Никифорівна, t.halchuk@lntu.edu.ua

Розміщення курсу

http://mdl.lntu.edu.ua

Дні занять та консультацій

за поточним розкладом

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.    Опис дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Навчальна дисципліна «Проектування та організація підрозділів сучасного машинобудівного виробництва» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій й теоретико-методологічних знань щодо підготовки фахівців галузі механічної інженерії та займає суттєве  місце в його майбутній практичній діяльності. Зорієнтована на оволодіння комплексу професійних знань щодо особливостей проектування та організації підрозділів сучасного машинобудівного виробництва; транспортних, завантажувальних та накопичувальних процесів в машинобудуванні та їх організації; компонування механообробних та складальних дільниць та цехів. Оволодіння методами і засобами для проектування та організація підрозділів сучасного машинобудівного виробництва є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі механічної інженерії.

Спеціальні (предметні) компетентності: проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності використання нових технологій і технічних засобів; здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації; застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки; просторово мислити і відтворювати просторові об’єкти, у вигляді проекційних креслень та тривимірних геометричних моделей.

Програмні результати навчання:  знати сучасні методи проектування машинобудівного виробництва; основи інформаційних технологій, практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, обробки інформації; вміти: проводити пошук правильного рішення, проектування механоскладальних виробничих структур; правильно використовувати досягнення науки і техніки в проектуванні; виконувати геометричне моделювання конструкцій у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і робочих креслень; застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам; враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2.      Пререквізити та постреквізити дисципліни

Базові знання в сфері інженерної та комп’ютерної графіки, процесів та обладнання для обробки матеріалів, технологічних основ машинобудування, основ автоматизації виробничих процесів, обладнання та транспорту механообробних цехів.

3.    Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 «Особливості проектування механоскладального виробництва в машинобудуванні»

Тема 1. Загальні положення щодо проектування та організації підрозділів  сучасного машинобудівного виробництва. Тема 2. Структура виробництва в сучасному машинобудуванні. Тема 3. Загальні питання проектування підрозділів сучасного виробництва.

Змістовий модуль 2 «Технологічне планування підрозділів сучасного виробництва»

Тема 4. Компанування механообробних та складальних виробництв. Тема 5. Визначення площ цеху. Просторове розташування виробничого процесу. Тема 6. Технологічне планування. Проектування організації робочих місць. Тема 7. Засоби транспортування вантажів у межах технологічних операцій та процесів.

4.    Навчальні матеріали, ресурси та обладнання

1.    Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці в машинобудуванні / М.С. Когут. – Львів: Львівська політехніка, 2000.–352 с. 2. Джур. Є.О. Проектування машинобудівних заводів та цехів. Загальна частина: навч. посіб. /Є.О. Джур, О.В. Бондаренко. – Д.: “Інновація”, 2011. – 109 с. 3. Климов А.Н., Оленев И.Д., Соколицын С.А. Организация и планирование производства на машиностроительном заводе ̸ А.Н. Климов, И.Д. Оленев, С.А. Соколицын. – Ленинград: Машиностроение, 2003. – 465 с. 4. Підлісна О.В. Сучасні дизайнерські підходи і засоби формування виробничого інтерєру: дис. кандидата мистецтвознавства: 17.00.07/ Підлісна Ольга Вікторівна – Харків, 2015. – 200 с. 5. Егоров В.А., Лузанов В.Д., Щербаков С.М. Транспортно-накопительные системы для ГПР / В.А. Егоров, В.Д. Лузанов, С.М. Щербаков. – М.: Машиностроение, 2009. – 293 с. 6. «Вимоги  до  розміщення  виробничого  обладнання  і  організація робочих місць» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-24983.  7. С.Н.Агашков. Проектування механоскладальних цехів, заводів  [Електронний ресурс]  -  Режим доступу: http://ukrdoc.com.ua/text/29157/index-1.html

Необхідне обладнання: ноутбук, мультимедія.

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

 

5.    Процес навчання

Робота на лекціях; усне опитування; тестування; навчальна дискусія; розв’язок практичних задач; виконання розрахунково-графічної роботи (комплексного практичного індивідуального завдання); виконання завдань  винесених на самостійне вивчення; участь у наукових конференціях, написання есе, підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах студентських наукових робіт, екзамен тощо.

 

ПОЛІТИКА ТА КОНТРОЛЬ

 

6.    Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять здобувачами вищої освіти є обов’язковим (у разі неможливості відвідати заняття повідомляється викладач). Пропущені заняття відпрацьовуються у визначений викладачем час. Здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених змістом навчальної дисципліни, та старанно виконувати завдання, брати активну участь в освітньому процесі.

Академічна доброчесність: роботи здобувачів вищої освіти повинні бути оригінальними. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування, списування є прикладами академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної не доброчесності в письмовій роботі здобувача вищої освіти є підставою для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату.

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, що здаються із порушенням строків без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу декана факультету за наявності поважних причин.

Політика виставлення балів. Враховуються бали поточного контролю, самостійної роботи та підсумкового контролю, а також присутність здобувача вищої освіти на заняттях та його активність під час їх проведення; дотримання академічної доброчесності; своєчасність виконання поставленого завдання тощо.

7.    Види контролю та система оцінювання

Поточний контроль:

відвідування занять –1% (впродовж вивчення навчальної дисципліни);

усне опитування – 1% (впродовж вивчення навчальної дисципліни);

тестування – 20% (впродовж вивчення навчальної дисципліни);

розв’язок практичних задач – 14% (впродовж вивчення навчальної дисципліни);

виконання лабораторних робіт – 14% (впродовж вивчення навчальної дисципліни);

  самостійне виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічної роботи) – 20% (впродовж вивчення навчальної дисципліни);

Підсумковий контроль:

  залік – 30%.

8.    Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Зараховуються сертифікати проходження, тренінгів, вебінарів, дистанційних чи онлайн-курсів за відповідною тематикою.